asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

MIASTO:   Łódź

STANOWISKO:  asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA:   literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA:   08.10.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   08.11.2021

LINK DO STRONY:   http://www.filros.uni.lodz.pl/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres:   rusycystyka@uni.lodz.pl  

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: od semestru letniego roku akad. 2021/2022

SŁOWA KLUCZOWE: literaturoznawstwo, najnowsza literatura rosyjska, poetyka, kultura rosyjska,  mentalność rosyjska

OPIS  (tematyka, oczekiwania, uwagi):

            Kandydat/ka powinien spełniać następujące wymagania:

1.  posiadać stopień doktora w zakresie filologii rosyjskiej w dyscyplinie literaturoznawstwo;

2. posiadać kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego zbliżone do rodzimego użytkownika języka;

3. wykazać się biegłą znajomością języka polskiego;

4. od kandydata/ki oczekuje się:

–  prowadzenia zajęć w zakresie literatury rosyjskiej (szczególnie najnowszej), a także innych zajęć związanych z profilem Zakładu;

– prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka rosyjskiego na poziomie uniwersyteckim;

6. od kandydata/ki oczekuje się włączania się w inicjatywy naukowe, dydaktyczne i organizacyjne podejmowane przez Zakład;

7. kandydat/ka powinien posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu literatury i kultury rosyjskiej opublikowany w czasopismach punktowanych o rozpoznawalnej renomie oraz wydawnictwach znajdujących się na listach Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także czynne    uczestnictwo w konferencjach naukowych;

8. kandydat/ka powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich oraz mieć przygotowanie dydaktyczne potwierdzone stosownym zaświadczeniem o ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej;

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–      kwestionariusz osobowy,

–      życiorys,

–      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

–      odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk

–      oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ustawy,

–      wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, ukończonych kursów i szkoleń).

 

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych (na platformie Times) tylko z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU –  15.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rusycystyka@uni.lodz.pl