Asystent w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej,

Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 14 października 2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 listopada 2021

LINK DO STRONY: www.germanistyka.uni.lodz.pl/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: germanistyka@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filologia germańska, językoznawstwo niemieckie, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenia przysięgłe, język prawny, juryslingwistyka.

OPIS:

Kandydat lub kandydatka musi posiadać tytuł magistra w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (w zakresie filologii niemieckiej). Kandydat lub kandydatka musi biegle posługiwać się językiem niemieckim na poziomie zbliżonym do natywnego (C2). Od kandydata lub kandydatki oczekuje się prowadzenia zajęć w zakresie językoznawstwa niemieckiego, nauczania języka niemieckiego na poziomie akademickim, zajęć z zakresu tłumaczeń specjalistycznych (prawniczych, biznesowych i ekonomicznych) oraz innych zajęć związanych z profilem Zakładu, a także włączania się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Zakład. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą osoby, których naukowy i badawczy dorobek związany jest tłumaczeniami specjalistycznymi, uwierzytelnionymi i prawniczymi oraz juryslingwistyką. Oczekiwana jest znajomość z obszaru warsztatu pracy tłumacza uwierzytelnionego oraz metodologii juryslingwistycznych. Kandydat bądź kandydatka powinni posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich, a także udokumentowaną listę publikacji naukowych w czasopismach punktowanych i/lub w wydawnictwach znajdujących się na listach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w   ustawy,
-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, itp.),

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  16. listopada 2021

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na germanistyka@uni.lodz.pl