Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 1

Instytut Informatyki Stosowanej
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Asystent będzie zaangażowany w prace badawcze oraz dydaktyczne Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie:
• prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w co najmniej jednym z następujących obszarów: uczenie maszynowe, sztuczne sieci neuronowe, wizja komputerowa, komunikacja człowiek-komputer, bioinformatyka (algorytmy tekstowe), ukierunkowanych na uzyskanie stopnia doktora;
• publikowanie artykułów w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu oraz na konferencjach naukowych;
• praca w zespołach badawczych realizujących projekty badawczo-rozwojowe prowadzone w Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ;
• udział w przygotowaniu wniosków o finansowanie badań naukowych lub samodzielne przygotowywanie takich wniosków;
• prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczenia, laboratoria, projekty) z obszaru informatyki na studiach I oraz II stopnia w języku polskim;
• prace organizacyjne na rzecz Uczelni, Wydziału i Instytutu.

Od osoby kandydującej na ww. stanowisko oczekuje się:
• ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego w zakresie informatyki;
• umiejętności programowania w językach C/C++ lub/i Python;
• umiejętności statystycznej analizy danych;
• umiejętności konstruowania i analizy algorytmów;
• znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie.

Wymagane doświadczenie w:
• prowadzeniu badań naukowych
• prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
4. Odpisy uzyskanych dyplomów
5. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
6. Oświadczenie, że Politechnika Łódzka będzie podstawowym miejscem pracy
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
8. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (RODO)

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, 90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 18 (bud. nr A10, III piętro, pokój nr 303), m.martynowska@kis.p.lodz.pl w terminie do 4.12.2021 r. do godz. 15:00.

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów, wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową.

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 3.01.2022r.

Politechnika Łódzka nie zapewnia mieszkania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.martynowska@kis.p.lodz.pl