Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wymagania
• ukończone studia drugiego stopnia na kierunku automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów lub pokrewnych,
• gotowość prowadzenia zajęć dydaktycznych,
• predyspozycje do pracy naukowej,
• biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego.

Wymagane dokumenty
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• deklarację kandydata, że Politechnika Łódzka będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać do 13 sierpnia 2021 r. w sekretariacie Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej, pok. 125, 90-924 Łódź, ul. B. Stefanowskiego 18/22, budynek A10

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021 r.

Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w2i21@adm.p.lodz.pl