Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki, i Automatyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Zakres podstawowych obowiązków:
– Prowadzenie zajęć dydaktycznych zlecanych Katedrze;
– Udział w realizacji projektów badawczych realizowanych w Katedrze;
– Aktywny udział w działalności organizacyjnej i naukowej Katedry.

Wymagania:
– Ukończone studia drugiego stopnia na kierunku fizyka techniczna ze specjalnością optoelektronika z wynikiem co najmniej bardzo dobrym;
– Znajomość tematyki z obszaru technologii, fotowoltaiki, elektroniki elastycznej, optoelektroniki;
– Min. 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych w zakresie technologii, fotowoltaiki, optoelektroniki, w tym umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych m. in. mikroskop optyczny, skaningowego mikroskopu elektronowy, urządzenie do pomiarów charakterystyki ogniw słonecznych zgodnych z STC, urządzenie do pomiaru wydajności kwantowej ogniw, urządzenie do pomiaru transmitancji optycznej, jak i urządzeń technologicznych, m. in. urządzenie do fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVC), piec dyfuzyjny, wirówka, sitodrukarka;
– Min. 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej na kierunku elektronika, mechatronika, automatyka lub pokrewnym w języku polskim i/lub angielskim;
– Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach punktowanych, jak również udział w konferencjach krajowych i między narodowych;
– Znajomość języków:
– języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
– języka polskiego, biegła w mowie i piśmie, pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami;
– Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:
– Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej;
– Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
– Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub kserokopię posiadanego przez kandydata dokumentu tożsamości, potwierdzającego jego obywatelstwo (dotyczy kandydatów nie posiadających obywatelstwa polskiego);
– Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
– certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
– dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, lub
– świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty, lub
– świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości
– Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
– Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (RODO)
– Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Wszystkie złożone dokumenty napisane w języku innym niż polski muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć do 18.08.2021 r. na adres:
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 211/215 ( budynek B9, I piętro, pok. 116)
90-924 Łódź
w kopercie z dopiskiem „Konkurs asystent K23”,
lub
przesłać na adres e-mail: w2k23@adm.p.lodz.pl wpisując w tytule wiadomości „Konkurs asystent K23”. Wymagane dokumenty należy załączyć w formacie PDF.

Dokumenty doręczone po terminie (liczy się data dostarczenia do Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych) nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci.
Po zakończeniu procedury konkursowej pozostali kandydaci mogą odbierać złożone oferty w terminie 1 miesiąca. Po tym terminie wszystkie oferty podlegają protokolarnemu zniszczeniu.
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych nie odsyła kandydatom złożonych dokumentów.
Uczelnia nie zapewnia mieszkań.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w2k23@adm.p.lodz.pl