Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej

Zakres podstawowych obowiązków:
• prowadzenie badań naukowych z zakresu wirtualnej rzeczywistości, rozszerzonej rzeczywistości i Human-Computer Interactions;
• prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz metodą Design Thinking;
• udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie oraz aplikowanie o granty finansowane przez zewnętrzne instytucje;
• aktywny udział w działalności organizacyjnej Instytutu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie Politechniki Łódzkiej tj. posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz predyspozycje do pracy badawczo-dydaktycznej.

Wymagania:
• udokumentowany dorobek naukowy w formie co najmniej dwóch publikacji
w rozpoznawalnych czasopismach naukowych (z bazy Web of Science);
• zainteresowania naukowo-badawcze w obszarze wirtualnej rzeczywistości, HCI, DT oraz inżynierii materiałowej;
• doświadczenie projektowe – udział w minimum pięciu projektach o tematyce związane z wykorzystaniem technologii VR/AR i Design Thinking;
• odbyty staż naukowy zagraniczny;
• potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1, umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami w języku angielskim;
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą PBL oraz DT;
• potwierdzone kompetencje z zakresu projektowania wirtualnej rzeczywistości;
• znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
• zdolność do analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
• umiejętność pracy w zespole, kreatywność;
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ;
• kwestionariusz osobowy;
• potwierdzoną za zgodność kserokopię dyplomu ukończenia studiów;
• kserokopie publikacji;
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
• oświadczenie kandydata, że PŁ będzie podstawowym miejscem pracy.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24.09.2021r w Sekretariacie Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej, przy
ul. Stefanowskiego 22, 90-537 Łódź lub na adres e-mail: w2i25@adm.p.lodz.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w2i25@adm.p.lodz.pl