Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie Politechniki Łódzkiej.
Kandydaci powinni posiadać stopień naukowy magistra z obszaru nauk humanistycznych z dyscypliny filozofia. Powinni posiadać dorobek naukowy, doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego oraz odpowiedni dorobek organizacyjny.

W szczególności od kandydatów wymaga się:
• Dorobku naukowego w zakresie obranej dyscypliny.
• Doświadczenia w zakresie kształcenia na uczelniach wyższych.
• Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.
• Dodatkowym atutem będzie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych oraz projektów badawczych w ujęciu międzynarodowym.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
• Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ.
• Kwestionariusz osobowy.
• Autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
• Spis publikacji z punktacją zgodną z aktualnym wykazem czasopism MEiN.
• Kopia dyplomu magistra.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13.11.2021 w sekretariacie Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, p. 54, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź, oraz na email: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Złożonych dokumentów Uczelnia nie zwraca.

Politechnika nie zapewnia mieszkania.

Planowany termin zatrudnienia 01.12.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na deanmngmt@adm.p.lodz.pl