asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki
Uniwersytet Łódzki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne

Data ogłoszenia: 31.05.2021

Termin składania ofert do: 30.06.2021

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo: Katedra Socjologii Sztuki, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź

Adres e-mail: edukacja@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: socjologia sztuki, socjologia kultury, socjologiczna metodologia badań sztuki  

 

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021r., poz.478 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie:

–        posiadanie tytuł doktora,

–        reprezentowanie dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne,

–        gotowość do podjęcia pracy w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy,

–        naukowe zainteresowania związane z socjologią sztuki, znajomość metodologii nauk społecznych umożliwiających prowadzenia badań nad sztuką w perspektywie ilościowej oraz jakościowej,

–        doświadczenie w realizacji badań społecznych, umiejętność analizy materiału jakościowego i ilościowego,

–        znajomość literatury z zakresu socjologii sztuki oraz współczesnych kierunków w tym zakresie,

–        umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnej realizacji badań i powierzonych zadań,

–        motywacja do rozwoju naukowego, jasno określone zainteresowania naukowe, chęć prowadzenia badań i ciekawość poznawcza,

–        biegłe posługiwanie się językiem polskim, umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych, publikowanie tekstów naukowych oraz uczestniczenie w specjalistycznych debatach,

–        dobra znajomość języka angielskiego (pozwalająca na publikację w tym języku, współpracę międzynarodową i prowadzenie zajęć dydaktycznych), mile widziana będzie znajomość innego poza angielskim, języka obcego,

–        dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach oraz udokumentowany udział w konferencjach naukowych, debatach, projektach naukowych etc.,

–        kandydat powinien być osobą rzetelną, dbającą o dobro zespołu oraz Instytutu Socjologii UŁ, zaangażowaną z życie uczelni, gotową uczestniczyć w zadaniach badawczych podejmowanych przez Katedrę, sumienie wywiązującą się z obowiązków dydaktycznych.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–        kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-wzór; oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019-wzór,

–        promesa oświadczenia,

–        kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

–        CV,

–        wykaz dotychczasowego dorobku,

–        dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),

–        opcjonalnie – opinię z ostatniego miejsca pracy.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7.07.2021

 

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY

 

1.      Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej:”Administratorem”;

2.      W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

1)      na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem:

Inspektor Ochrony Danych pok. 203;

2)      e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu Pracy;

4.      Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, to wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem; W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”;

5.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6.      Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech misięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym;

7.      Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych;

2)      ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

3)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;

4)      cofnięcia zgody, jeżeli dotyczy: przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Uniwersytetem;

5)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

8.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

 

                                                                       ……………………………………………

                                                                       (data i podpis osoby, której dane dotyczą)

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

Institution: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Institute of Sociology, Department of Sociology of Art

City: Lodz

Position: assistant, in the group of research and teaching staff
Discipline: sociology

Posted: 31.05.2021

Expires: 30.06.2021

Website: www.uni.lodz.pl

Additional information: Application must be submitted to the following postal address:
Department of Sociology of Art, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, 41 Rewolucji 1905r. street; 90-255 Lodz, Poland

or e-mail: edukacja@uni.lodz.pl

Key words: sociology of art, sociology of culture, sociological methodology of art research

 

Description:

The applicant for the aforementioned position shall meet the requirements of Art. 113 and Art. 116 of the Law on Higher Education and Science dated 20 July 2018 (Journal of Laws of 2021, item 478 with amendments) and the Statute of the University of Lodz.

We are inviting applications form candidates who meet the following criteria:

–        to have at least a doctoral degree,

–        to represent the field of social sciences in the discipline of sociology,

–        be ready to take up employment at the University of Lodz as the basic place of work,

–        to have a scientific interest connected with sociology of art, knowledge of the methodology of social sciences enabling research on art in a quantitative and qualitative perspective,

–        can work cooperatively with other members of the department and autonomously conduct research and solve problems

–        to have defined scientific interests and a strong motivation for scientific development,

–        proficiency in Polish in order to be able to teach

–        good command of English (allowing for publications in English, international cooperation and teaching), other foreign language is also welcome

–        experience in the implementation of social research, the ability to analyze qualitative and quantitative material,

–        knowledge of literature in the field of sociology of art and contemporary trends in this field,

–        ability to work in a team as well as independently carry out research and assigned tasks,

–        motivation for scientific development, clearly defined scientific interests, willingness to conduct research and cognitive curiosity,

–        to have publications in peer-reviewed issues and experience of taking part in scientific conferences,

–        to be reliable, taking care of the members and the good of the Department and Institute, involved in the University life.

 

The applicant should submit his or her application for employment addressed to His Magnificence Rector of the University of Lodz, attaching the following documents:

–        a personal questionnaire and statement available on University of Lodz website http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wersja angielska – wzór; oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019-wzór,

–        statement about fields and disciplines of science,

–        a copy of Master’s and PhD degree diploma,

–        CV,

–        list of publications, active participation in conferences and projects;

–        an evidence of language skills (e.g. certificate), previous courses/trainings;

–        references from the former employer.

 

The deadline for announcing the successful candidate: 7.07.2021

 

We reserve the right to conduct interviews with candidates.

 

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz.

 

EMPLOYMENT APPLICANT PRIVACY NOTICE

 

1.      The Administrator (Controller) of your personal data is the University of Lodz, based at: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, Poland – hereinafter referred to as “Administrator”;

2.      The Data Protection Officer at the University of Lodz may be contacted in any case:

1)      via post to the above postal address, with the following reference on top:

“Inspektor Ochrony Danych pok. 203“  or:

2)      via e-mail at iod@uni.lodz.pl

3.      Your personal data will be processed for purposes of recruitment process, pursuant to the provisions of applicable law, i.e. the Labour Code (Poland)

4.      If the applicant expresses a (separate, voluntary) consent for processing their personal data for purposes of future recruitment – by means of including an appropriate declaration in the application set, then the consent may be revoked at any time without affecting the lawfulness based on consent before its withdrawal; To this end, please include a declaration of the following wording: “I agree for my personal data included in my application to be processed by the University of Lodz (Uniwersytet Łódzki) for purposes of future recruitment“

5.      Your personal data will be made available to data processing entities acting on behalf and for the account of the University pursuant to a concluded agreement, and entities authorized to obtain personal data pursuant to relevant legal regulations

6.      Your personal data will be processed for no longer than 3 months of finishing the recruitment process and, in justified cases, they will be stored in accord with other regulations of applicable law, including the Civil Code (Poland).

7.      At the same time, please be informed that you have the right to:

1)      access your personal data;

2)      correct, delete or limit processing;

3)      object to processing;

4)      revoke your consent, if applicable, to transferring your data under regulatory conditions and as agreed with the University;

5)      make a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office in Poland, seated at ul. Stawki 2, Warszawa (Warsaw), Poland.

8.      Providing personal data is voluntary, but failing to provide them will prevent the recruitment process from being carried out.

 

Your personal data is processed on the basis of the Article 6 Part 1 Points (c) and (f) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR; Official Journal of the European Union L 119/1)

 

 

 

                                                                                  ……………………………………………

                                                                                              (date and signature)

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na edukacja@uni.lodz.pl