Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechaniczny
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Preferowane kwalifikacje i kompetencje:
• wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra lub magistra-inżyniera (preferowane kierunki Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Fizyka, Matematyka),
• dobra znajomości języka angielskiego w mowie oraz piśmie (poziom B2),
• znajomość oprogramowanie inżynierskiego MES i CAD,
• umiejętność rozwiązywania podstawowych zagadnień statyki i wytrzymałości materiałów,
• podstawowa znajomość języka programowania (np. java, python, C++) i umiejętność stosowania,
• kompetencje inżynierskie,
• doświadczenie dydaktyczne
• umiejętność przekazywania wiedzy i budowania relacji ze studentami w procesie dydaktycznym
• bardzo dobra organizacja oraz samodzielność i silna motywacja do pracy
• wysokie umiejętności interpersonalne pozwalające na efektywną pracę zespołową
• gotowość do realizacji projektów zespołowych
• mile widziane publikacje naukowe,
• mile widziana dobra znajomość języka polskiego.

Oferujemy:
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkoleń oraz rozwoju kariery naukowej,
• możliwość podejmowania działań w ciekawych projektach dydaktycznych i naukowych oraz w pracach dla otoczenia społeczno-gospodarczego,
• wyjazdy zagraniczne w ramach programów europejskich np., Erasmus +, czy konferencje międzynarodowe,
• korzystne warunki socjalne,
• lokalizację w centrum miasta z łatwym dojazdem i parkingiem służbowy
• pracę w miłej atmosferze.

Oczekuje się, że Politechnika Łódzka w chwili zatrudnienia Kandydata będzie jego/jej jedynym miejscem pracy.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat).

Zakres obowiązków
• Udział w pracach badawczych prowadzonych w Katedrze, obejmujące prace eksperymentalne i badania numeryczne w zakresie szeroko rozumianej wytrzymałości materiałów oraz stateczności, nośności i zniszczenia konstrukcji cienkościennych, w tym z materiałów kompozytowych (laminaty typu FRP, FML).
• Prowadzenie zajęć z wytrzymałości materiałów, mechaniki technicznej, metody elementów skończonych dla pierwszego stopnia studiów w języku polskim lub angielskim.

Katedra jest znanym i rozpoznawalnym ośrodkiem zajmujących się statecznością konstrukcji cienkościennych.
Rozwijamy opracowane modele matematyczne, prowadzimy symulacje numeryczne i badania eksperymentalne cienkościennych elementów konstrukcyjnych wykonanych z metali lub laminatów, w tym hybrydowych. Opisane metody wykorzystujemy do badania cienkościennych elementów konstrukcyjnych obciążonych statycznie lub dynamicznie, mechanicznie i cieplno-mechanicznie, rozpatrując ich nieliniową stateczność z uwzględnieniem interakcji różnych postaci wyboczenia, pokrytyczne ścieżki równowagi, nośność i fazy zniszczenia a w przypadku elementów z materiałów warstwowych delaminacji i jej propagacji.
Uzupełnieniem tej działalności są prace naukowo-techniczne w zakresie analizy stanów naprężeń i odkształceń elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń prowadzone we współpracy i na potrzeby przemysłu.

Głównymi obszarami działalności badawczej są:
• opracowanie modeli matematycznych, przeprowadzanie symulacji numerycznych i weryfikacja doświadczalna cienkościennych elementów konstrukcyjnych wykonanych z materiałów izotropowych lub kompozytowych (laminaty typu FRP, FML czy FGM),
• analiza mechanizmów zniszczenia i absorbcji energii w elementach cienkościennych poddanych uderzeniu,
• badania doświadczalne i numeryczne z zakresu mechaniki pękania laminatów,
• symulacje numeryczne i badania eksperymentalne elementów biomechanicznych z głównym nastawieniem się na stan naprężeń i odkształceń w układach kostnych i implantach (np. żuchwa, zęby, implanty i elementy łączące).

Wykaz wymaganych dokumentów:
1) podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
3) Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
5) kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra,
6) krótki opis dotychczasowej działalności naukową, dydaktyczną czy organizacyjnej,
7) spis publikacji ze współczynnikiem wpływu (IF) czasopisma.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17 lutego 2022 r. w Sekretariacie Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-537 Łódź, (budynek A22, pokój 110) oraz na adres e-mail: w1k12@adm.p.lodz.pl

W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: Marzec 2022

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w1k12@adm.p.lodz.pl