asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

DATA OGŁOSZENIA: 18 lipca 2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 września 2022

LINK DO STRONY: filmoznawstwo.uni.lodz.pl; ikw.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: kulturoz@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filmoznawstwo, film polski, badania produkcji filmowej.

OPIS:

Kandydat lub kandydatka musi posiadać tytuł doktora albo zaawansowany przewód doktorski w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o kulturze i religii lub nauk o sztuce, i specjalizować się w filmoznawstwie. Od kandydatów oczekuje się prowadzenia zajęć na kierunkach: filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych oraz media audiowizualne i kultura cyfrowa. Zajęcia te prowadzone są w języku polskim.

Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą osoby, których dorobek naukowy i dydaktyczny związany jest z badaniami produkcji filmowej i kina polskiego. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich, a także wystąpienia konferencyjne, publikacje naukowe w czasopismach punktowanych oraz w wydawnictwach naukowych. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy przy projektach badawczych, zarówno na stanowiskach wykonawczych, jak i kierowniczych.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, realizowanych projektów badawczych itp.),

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 września 2022

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kulturoz@uni.lodz.pl