asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej,

Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent (na zastępstwo)

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 18 lipca 2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 sierpnia 2022

LINK DO STRONY: www.germanistyka.uni.lodz.pl/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: germanistyka@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filologia germańska, językoznawstwo niemieckie, komunikacja specjalistyczna, dydaktyka języków specjalistycznych.

 

OPIS:

Kandydat lub kandydatka musi posiadać tytuł magistra w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (w zakresie filologii niemieckiej). Kandydat lub kandydatka musi biegle posługiwać się językiem niemieckim na poziomie zbliżonym do natywnego (C2). Od kandydata lub kandydatki oczekuje się prowadzenia zajęć w zakresie językoznawstwa niemieckiego i stosowanego oraz nauczania języka niemieckiego na poziomie akademickim, w szczególności zajęć z zakresu języka ogólnego na potrzeby zawodowe oraz języka specjalistycznego biznesowego, ekonomicznego i prawnego, fonetyki i fonologii, dydaktyki języków specjalistycznych, tłumaczeń specjalistycznych (prawniczych, biznesowych i ekonomicznych) oraz innych zajęć związanych z profilem Zakładu, a także włączania się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Zakład.

Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą osoby, których naukowy i badawczy dorobek związany jest z dydaktyką języków specjalistycznych, posiadające doświadczenie w nauczaniu języka obcego i specjalistycznego i/lub doświadczenie w pracy w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu i/lub przedsiębiorstwa międzynarodowego o zasięgu globalnym. Udokumentowana wiedza w obszarze nauk prawnych będzie dodatkowym atutem.

Kandydat bądź kandydatka powinni posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich, a także udokumentowaną listę publikacji naukowych w czasopismach punktowanych i/lub w wydawnictwach znajdujących się na listach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, itp.),

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.09.2022

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na germanistyka@uni.lodz.pl