asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 18 lipca 2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 sierpnia 2022

LINK DO STRONY: germanistyka@uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: germanistyka@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filologia germańska, literaturoznawstwo niemieckojęzyczne, literatura austriacka, komparatystyka, kulturoznawstwo

OPIS:

Kandydat lub kandydatka powinien(powinna) posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (w zakresie filologii germańskiej), ewentualnie postępowanie doktorskie powinno być w toku. Kandydat lub kandydatka musi biegle posługiwać się językiem niemieckim (na poziomie min. C2). Od kandydata lub kandydatki oczekuje się prowadzenia zajęć w zakresie literaturoznawstwa niemieckojęzycznego, nauczania języka niemieckiego na poziomie akademickim (na poziomach A1 do C1) i innych zajęć związanych z profilem Zakładu, a także włączania się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Zakład. Pożądane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich (także w ramach studiów doktoranckich) oraz kompetencje, pozwalające na profesjonalne prowadzenie zajęć z zakresu kultury krajów niemieckojęzycznych.

Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą osoby, których dorobek badawczy związany jest z współczesną literaturą i kulturą austriacką i szeroko pojętym kulturoznawstwem oraz z komparatystyką i intermedialnością. Oczekiwana jest umiejętność aplikowania o projekty, granty lub prestiżowe stypendia zagraniczne oraz udokumentowana lista publikacji naukowych w czasopismach i wydawnictwach o rozpoznawalnej renomie.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
– wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, itp.),

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.09.2022

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na germanistyka@uni.lodz.pl