asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Klasycznej

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo lub literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 18 lipca 2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 sierpnia 2022

LINK DO STRONY: http://filklas.uni.lodz.pl/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: filologia.klasyczna@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filologia klasyczna, łacina, greka, kultura starożytnej Grecji i  Rzymu

OPIS:

Kandydat lub kandydatka musi posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo (w zakresie filologii klasycznej). Kandydat lub kandydatka musi dobrze znać języki klasyczne: łacinę i grekę (szczególnie istotna jest biegła znajomość języka łacińskiego) oraz posiadać możliwie obszerną wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury świata starożytnego. Od kandydata lub kandydatki oczekuje się nauczania języka łacińskiego na poziomie akademickim, prowadzenia zajęć w zakresie językoznawstwa łacińskiego, stylistyki łacińskiej, oraz innych zajęć związanych z profilem Katedry, a także włączania się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Katedrę. Kandydat bądź kandydatka powinni posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich, a także udokumentowane publikacje naukowe w czasopismach punktowanych oraz w wydawnictwach znajdujących się na listach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych itp.)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 września 2022

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filologia.klasyczna@uni.lodz.pl