asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki,

Zakład Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 20.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022

LINK DO STRONY: http://anglistyka.uni.lodz.pl/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: anglistyka@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filologia angielska, literatura amerykańska, powieść amerykańska, kultura amerykańska, reprezentacja mniejszości

 

 

OPIS:

Kandydat lub kandydatka musi posiadać stopień magistra w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (w zakresie filologii angielskiej, z zawężeniem do literatury amerykańskiej). Kandydat lub kandydatka musi biegle posługiwać się językiem angielskim. Od kandydatów oczekuje się prowadzenia zajęć w zakresie literatury i kultury amerykańskiej, nauczania języka angielskiego, innych zajęć związanych z profilem Zakładu, a także włączania się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Zakład. Poszukuje się kandydatów, których badania skupiają się na reprezentacji różnie pojmowanych mniejszości społecznych we współczesnej prozie amerykańskiej. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą osoby posiadające doświadczenie i zaplecze teoretyczne i praktyczne w pracy dydaktycznej, szczególnie w pracy nad przedmiotami praktycznej nauki języka angielskiego. Kandydaci bez stopnia doktora powinni też znajdować się w zaawansowanym stadium procedury prowadzącej do otrzymania stopnia doktora nauk humanistycznych.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, itp.),

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.09.22

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anglistyka@uni.lodz.pl