Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 28.IV.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.V.2023

LINK DO STRONY:

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie lub pisemnie na adres:

polonistyka@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny UŁ, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

tel. kontaktowy: (+48 42) 665 52 14

SŁOWA KLUCZOWE: językoznawstwo, historia języka polskiego, glottodydaktyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien posiadać:

–       stopień doktora w dyscyplinie językoznawstwo;

–       dorobek naukowy (dysertacja doktorska, publikacje) w zakresie polonistycznego językoznawstwa diachronicznego;

–       przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego (ukończona specjalizacja glottodydaktyczna, doświadczenie glottodydaktyczne);

–       doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej;

–       znajomość języka angielskiego;

 

Dodatkowe atuty to:

–       doświadczenie w pracy w zespole grantowym;

–       ukończona specjalizacja edytorska oraz doświadczenie edytorskie (w zakresie redakcji, łamania i składu tekstów np. znajomość obsługi programu InDesign);

–       znajomość innych języków obcych;

 

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–       kwestionariusz osobowy,

–       życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)

–       odpis dyplomu doktorskiego,

–       oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy,

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.VI.2023

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

 

Załączniki