asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne

Data ogłoszenia: 10.05.2023 

Termin składania ofert do: 15.06.2023

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy przesłać mailowo

adres e-mail: alicja.sobolewska@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: 42-6355263

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta, socjologia zarządzania zasobami ludzkimi, mikrosocjologia

Opis:

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Kandydat na stanowisko powinien być absolwentem socjologii na poziomie magisterskim, posiadać wiedzę psychologiczną umożliwiającą wykładanie mikrosocjologii (najlepiej dyplom ukończenia studiów psychologicznych) a także wiedzę z zakresu ekonomii
i zarządzania, która z kolei umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu socjologii zarzadzania zasobami ludzkimi. Niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, ze względu na prowadzenie zajęć w tym języku.

Wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie:

 – ukończone studia magisterskie w zakresie socjologii oraz dobrze widziane jest ukończenie studiów psychologicznych i/lub ekonomicznych;

 – reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne;

 – gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy;

 – gotowość do prowadzenia zajęć ze studentami;

 – umiejętność pracy w zespole;

 – doświadczenie w pracy badawczej i gotowość do prowadzenia badań empirycznych;

 – znajomość metod badań jakościowych i ilościowych;

 – motywację do publikowania prac naukowych (artykułów i monografii).

 

Kandydat będzie miał możliwość napisania doktoratu w czasie zatrudnienia na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–       kwestionariusz osobowy, oświadczenia i promesa dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera

–       kopię dyplomu/dyplomów ukończenia studiów wyższych

–       CV,

–       wykaz dotychczasowego dorobku naukowego,

–       dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe), uzyskane nagrody; w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany).

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 27.06.2023

 

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy[1]

1.     Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul.  Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.     W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)     obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy;

2)     wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;

3)     jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5.     Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.     Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo:

1)     dostępu do treści swoich danych;

2)     do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

3)     do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;

4)     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

6)     do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119

 

[1] Aktualizacja 2021.08.09

 

FORM FOR EMPLOYERS

 

Institution: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department  of the Sociology of Organization and Management

City: Lodz

Position: assistant
Discipline: sociology

Posted: 10.05.2023 

Expires: 15.06.2023

Website: www.uni.lodz.pl

Additional information: Application should be sand by e-mail

e-mail: alicja.sobolewska@uni.lodz.pl

 

Key words: competition for assistant position, sociology of human resource management, microsociology

Description:

The applicant for the aforementioned position shall meet the requirements of Art. 113 and Art. 116 of the Law on Higher Education and Science dated 20 July 2018 (Journal of Laws of 2022, item 574 with amendments) and the Statute of the University of Lodz.

The candidate for the position should be a graduate in sociology at the master’s level, have psychological knowledge that enables him/her to teach microsociology (preferably a degree in psychology) as well as knowledge of economics and management, which in turn makes it possible to teach sociology of human resource management. A very good knowledge of Polish and English is essential, due to the fact that classes are taught in this language.

We are inviting applications form candidates who meet the following criteria:

–      completed master’s degree studies in the field of sociology and a degree in psychology and/or economics are highly desirable;

–      represent the field of social sciences in the discipline of sociology;

–      be ready to take up employment in the University of Lodz as the basic place of work;

–      willingness to teach students;

–      skills to work in a team;

–      experience in research work and willingness to conduct empirical research;

–      knowledge of qualitative and quantitative research methods;

–      motivation to publish scientific works (articles and monographs).

 

The candidate will have the opportunity to write a doctoral dissertation while employed at the University of Lodz.

 

The applicant should submit his or her application for employment addressed to His Magnificence Rector of the University of Lodz, attaching the following documents:

–       a personal questionnaire, promesa and statement available, on University of  Lodz website https://www.uni.lodz.pl/kariera

–       a copy of Master’s degree

–       CV,

–       list of publications, active participation in conferences and projects,

–       an evidence of language skills (e.g. certificate), previous courses/trainings, received prizes/honours,

 

The deadline for announcing the successful candidate: 27.06.2023

We reserve the right to conduct interviews with candidates.

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz.

 

EMPLOYMENT APPLICANT’S PRIVACY NOTICE[2]

 

1.     The Administrator (Controller) of your personal data is the University of Lodz, based at: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (Lodz).

2.     The Data Protection Officer at the University of Lodz may be contacted in any case via post to the above postal address, with the following reference on top: “Inspektor Ochrony Danych”, via e-mail at iod@uni.lodz.pl

 

3.     Your personal data will be processed for purposes of recruitment process.

4.     Your personal data will be processed on the basis of:

1)     the provisions of applicable law, i.e. the Labour Code (Poland);

2)     your consent to the processing of personal data – in situations, where there is no legal basis for the processing;

3)     if the applicant expresses a separate, voluntary consent for processing their personal data for purposes of future recruitment by means of including an appropriate declaration in the application set. To this end, please include a declaration of the following wording: “I agree for my personal data included in my application to be processed by the University of Lodz (Uniwersytet Łódzki) for purposes of future recruitment“.

 

5.     Your personal data will be made available to data processing entities acting on behalf and for the account of the University pursuant to a concluded agreement, and entities authorised to obtain personal data pursuant to relevant legal regulations.

6.     Your personal data will be processed for no longer than 3 months after finishing the recruitment process and, in justified cases, they will be stored in accord with other regulations of applicable law, including the Civil Code (Poland).

7.     You have the right to:

1)     access your personal data;

2)     rectify your data when inconsistent with the actual state;

3)     delete or limit data processing as well as to transfer data – in cases provided for by law;

4)     object to processing;

5)     withdraw your consent at any time without affecting the legality of law of the processing, performed before the consent withdrawal;

6)     make a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office in Poland, seated at ul. Stawki 2, Warszawa (Warsaw), Poland.

 

8.     Providing personal data is voluntary, but necessary for the purpose referred to in point 3.

 

Your personal data is processed pursuant to Article 6(1)(c) and (a) and Article 9(2)(a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; Official Journal of the European Union L.2016.119.1)

 

 

[2] Update 09.08.2021

Załączniki