Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Instytut Matematyki – 2 stanowiska

  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • matematyka

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1. Wymagania stawiane kandydatowi:
• stopień naukowy magistra matematyki;
• dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z dawnej listy A MNiSzW lub aktualnej listy MNiSzW z punktacją od 70 punktów wzwyż;
• znajomość zaawansowanych zagadnień matematyki, takich jak: analiza funkcjonalna, teoria równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, teoria układów dynamicznych wraz z zastosowaniami, analiza nieliniowa, rachunek wariacyjny, teoria nieskończeniewymiarowych układów dynamicznych na sieciach, w szczególności sieciach reprezentowanych przez grafy metryczne;
• znajomość programów i środowisk wykorzystywanych w analizie danych (np. Python, R Studio, Excel);
• doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni;
• umiejętność samodzielnego przygotowywania publikacji naukowych i sporządzania raportów naukowych;
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z zakresu analizy danych;
• doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych;
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• umiejętność publicznej prezentacji wyników prac naukowych.
2. Warunki pracy:
• pełen etat;
• przewidywany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2023r.;
• wyłoniony Kandydat/ka będzie zatrudniony na okres 24 miesięcy (do 30.09.2025r.);
• praca stacjonarna;
• uprawnienia:
– możliwość rozwoju kariery naukowej;
– wyjazdy zagraniczne związane z prowadzeniem badań w europejskich ośrodkach naukowych;
– uczestniczenie w konferencjach krajowych i międzynarodowych;
– publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowalności (Impact Factor).
3. Oczekiwania:
• prowadzenie badań naukowych;
• prowadzenie zajęć dydaktycznych;
• przygotowywanie wniosków badawczych, finansowanych ze środków publicznych polskich (NCN,NCBiR, NFGWiOŚ, FNP) lub/i środków UE;
• bardzo dobra organizacja i samodzielność oraz silna motywacja do pracy;
• otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy;
• gotowość do poświęcenia się pracy naukowej;
• wysokie umiejętności interpersonalne, pozwalające na efektywną pracę zespołową;
• dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz łatwość w dostosowaniu się do procedur;
• wysokie umiejętności komunikacyjne.
4. Zadania przewidziane w ramach zakresu obowiązków, to m.in.:
• prowadzenie badań naukowych z zakresu dyscypliny matematyka (w tym: przygotowywanie publikacji naukowych oraz wystąpienia na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych);
• prowadzenie zajęć dydaktycznych na prowadzonych przez Instytut Matematyki kierunkach studiów (wykłady, ćwiczenia i laboratoria, w tym z analizy danych);
• uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w Instytucie oraz aplikowanie o granty finansowane przez zewnętrzne instytucje;
• udział w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Matematyki i Uczelni.
5. Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
• klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
• odpisy/kopie dyplomów;
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
6. Miejsce, forma i termin składania dokumentów:
Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć na adres
Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej
93-590 Łódź, al. Politechniki 8
(adres do korespondencji: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116)
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta I73” lub przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy w7i73@adm.p.lodz.pl z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta I73” w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r.
Liczy się data wpływu dokumentów do Instytutu Matematyki. Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.
Kandydaci/tki, spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane Kandydatom/ką pocztą elektroniczną.
7. Dane osoby do kontaktu:
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Pani dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. PŁ, e-mail: katarzyna.szymanska-debowska@p.lodz.pl
8. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 lipca 2023r
9. Instytut Matematyki jest jedną z trzech jednostek tworzących Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS) Politechniki Łódzkiej.
Instytut prowadzi badania naukowe związane z następującymi nowoczesnymi obszarami nauki: Analiza zespolona, Dynamika i sterowanie systemami w zastosowaniach biomedycznych, Funkcje generujące momenty na hipergrupach, Iterowane układy odwzorowań i funkcje typu odległości, Jakościowa teoria równań różnicowych, Metoda wielomianowa dla problemów kolorowania grafów, Metody analizy nieliniowej, Metody teorii grafów w modelowaniu ruchu drogowego, Nieliniowe i nielokalne zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych, Nierówności funkcyjne i ich zastosowania, Operatory względem miar monotonicznych oraz operatory agregacji, Optymalizacja kombinatoryczna z wykorzystaniem struktur typu metrycznego, Struktury algebraiczne w analizie i topologii, Układy dynamiczne i optymalizacja w naukach o życiu i medycynie, Wieloagentowe błądzenia losowe, Wykorzystanie metod analizy danych w naukach społecznych, Wypłacalność ubezpieczyciela i niezupełne rynki finansowe, Wyznaczanie prędkości przedzderzeniowej pojazdów, Zbiory małe, metody teorii mnogości i zastosowania.

Załączniki