asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne

Data ogłoszenia: 29.04.2021

Termin składania ofert do: 28.05.2021

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo: Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź

Adres e-mail: kmitbs@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: metodologia badań społecznych, metody badań socjologicznych, analiza danych ilościowych

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021r., poz.478 ze zm. ) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie:

–        posiadanie co najmniej tytuł magistra,

–        reprezentowanie dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne,

–        gotowość do podjęcia pracy w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy,

–        naukowe zainteresowania związane z metodologią nauk społecznych, ilościowymi i jakościowymi badaniami socjologicznymi pozwalające na włączenie się w prace naukowe Katedry oraz prowadzenie zajęć dotyczących metod badań socjologicznych,

–        obsługa – w stopniu zaawansowanym – pakietów statystycznych do analizy danych ilościowych (preferowany SPSS), a także obsługa arkuszy kalkulacyjnych co pozwoli na udział w projektach badawczych oraz prowadzenie zajęć ze studentami dotyczących analizy danych ilościowych,

–        umiejętność pracy z bazami danych zastanych, szczególnie pochodzącymi z badań panelowych i badań ciągle nowych prób,

–        doświadczenie w realizacji badań społecznych i zaawansowanej analizie danych ilościowych, umiejętność analizy materiału jakościowego będzie dodatkowym atutem,

–        cenioną umiejętnością będzie znajomość języków programowania pozwalająca na pracę z danymi ilościowymi oraz narzędzi i metod służących do zautomatyzowanego pobierania danych cyfrowych wykorzystywanych w analizie sieciowej,

–        umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej realizacji badań i powierzonych zadań,

–        sprecyzowane zainteresowania naukowe i silną motywację do rozwoju naukowego,

–        biegłe posługiwanie się językiem polskim, umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych,

–        dobra znajomość języka angielskiego (pozwalająca na publikację w tym języku, współpracę międzynarodową i prowadzenie zajęć dydaktycznych),

–        dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach oraz udokumentowany udział w konferencjach naukowych,

–        dodatkowo kandydat powinien być osobą rzetelną, dbającą o dobro zespołu oraz Instytutu, zaangażowaną z życie uczelni.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–        kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-wzór; oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019-wzór,

–        promesa oświadczenia,

–        kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

–        CV,

–        wykaz dotychczasowego dorobku,

–        dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),

–        opcjonalnie – opinię z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7.06.2021

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

FORM FOR EMPLOYERS

Institution: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Institute of Sociology, Department of Social Research Methods and Techniques

City: Lodz

Position: assistant, in the group of research and teaching staff
Discipline: sociology

Posted: 29.04.2021

Expires: 28.05.2021

Website: www.uni.lodz.pl

Additional information: Application must be submitted to the following postal address:
Department of Social Research Methods and Techniques, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, 41 Rewolucji 1905r. street; 90-255 Lodz, Poland

E-mail: kmitbs@uni.lodz.pl)

Key words:  methodology of social research, methods of sociological research, quantitative data analysis

Description:

The applicant for the aforementioned position shall meet the requirements of Art. 113 and Art. 116 of the Law on Higher Education and Science dated 20 July 2018 (Journal of Laws of 2021, item 478 with amendments) and the Statute of the University of Lodz.

We are inviting applications form candidates who meet the following criteria:

–        to have at least a master’s degree,

–        to represent the field of social sciences in the discipline of sociology,

–        be ready to take up employment in the University of Lodz as the basic place of work,

–        to have a scientific interest connected with methodology of social research, quantitative and qualitative sociological research which helped him/her join scientific works of the department and teach students the methods of sociological research,

–        to have advanced skills in using statistical software (preferred SPSS) which enables him/her to be involved in the work of the department, to take part in the research projects and to conduct classes with students on analyzing quantitative data,

–        to be able to use statistical software for quantitative data analysis (preferred SPSS) which enables him/her to be involved in the work of the department, to take part in the research projects and to conduct classes with students on analyzing quantitative data,

–        to have ability to calculate data basis, particularly from long-term research projects and continuous sample surveys,

–        to have experience in social research implementation and advanced quantitative data analysis, the ability to analyses qualitative material will be an added advantage,

–        knowledge of programming languages to work with quantitative data and tools and methods for automated extraction of digital data used in web analysis will be a highly valued skill,

–        can work cooperatively with other members of the department and autonomously conduct research and solve problems

–        to have defined scientific interests and a strong motivation for scientific development,

–        proficiency in Polish in order to be able to teach

–        to speak English fluently (allowing for publications in English, international cooperation and teaching),

–        to have publications in peer-reviewed issues and experience of taking part in scientific conferences,

–        to be reliable, taking care of the members and the good of the Department and Institute, involved in the university life.

The applicant should submit his or her application for employment addressed to His Magnificence Rector of the University of Lodz, attaching the following documents:

–        a personal questionnaire and statement available on University of Lodz website http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wersja angielska – wzór; oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019-wzór,

–        statement about fields and disciplines of science,

–        a copy of Master’s degree (and PhD),

–        CV,

–        list of publications, active participation in conferences and projects;

–        an evidence of language skills (e.g. certificate), previous courses/trainings;

–        references from the former employer.

The deadline for announcing the successful candidate: 7.06.2021

We reserve the right to conduct interviews with candidates.

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kmitbs@uni.lodz.pl