asystent w grupie pracowników badawczych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA PRACODAWCY

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Badań Kulturowych
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczych
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze i religii / literaturoznawstwo / nauki o sztuce
DATA OGŁOSZENIA: 28.10.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.12.2022
LINK DO STRONY:  http://filolog.uni.lodz.pl/?p=22248
DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: euterpe@uni.lodz.pl
SŁOWA KLUCZOWE: literatura, gender studies, studia kulturowe, sztuka
Ogólny opis:
Projekt HORIZON-MSCA-2021-DN.01 EUTERPE: Literatura europejska i płeć z perspektywy międzynarodowej poszukuje doktorantek i doktorantów do udziału w projekcie. Niniejszy nabór dotyczy stanowiska w Uniwersytecie Łódzkim dla DC8. Osoba ta będzie miała za zadanie przeprowadzenie badań i napisanie pracy doktorskiej w temacie badawczym: Intermedial diffusions: creative interfaces of transnational women’s literature and the arts (WP8).
Celem EUTERPE (European Literatures and Gender in Transnational Perspective) jest zaproponowanie innowacyjnego podejścia do europejskiej produkcji kulturalnej, które brałoby pod uwagę złożone społeczne i polityczne procesy negocjacji, które obecnie kształtują europejskie przestrzenie i tożsamości. EUTERPE łączy perspektywę transnarodową z badaniami z obszaru gender studies, proponując zarazem interdyscyplinarne podejście do studiów literackich i kulturowych.
EUTERPE zatrudni i wykształci 11 doktorantów w obszarze interdyscyplinarnych, transnarodowych studiów literackich zorientowanych na płeć, zapewniając finansowanie prowadzonych przez te osoby badań.
Badania proponowane w ramach projektu odbywać się będą w ramach 8 pakietów roboczych w czterech głównych obszarach:
1. Transnarodowa literatura kobieca: punkty wejścia i ścieżki (WP 1, WP2);
2. Przekład: przekraczanie granic płci, formy, przestrzeni i tożsamości (WP 3, WP4);
3. Transnarodowe intelektualistki, wielojęzyczność i dekolonizacja pedagogiki europejskiej (WP 5, WP 6);
4. Literatura transnarodowa i produkcja kulturalna: intermedialność jako forma przekładu (WP7, WP8).
Kształcenie młodych badaczek i badaczy odbywać się będzie pod kierunkiem dwóch opiekunek/opiekunów ze współpracujących ze sobą w ramach projektu uniwersytetów. Dla kształconych badaczek i badaczy przewidziany jest obowiązkowy okres pobytu w instytucji partnerskiej biorącej udział w projekcie oraz staż w organizacji stowarzyszonej z konsorcjum projektu. Do głównych rezultatów projektu należy zaliczyć: 11 prac doktorskich; Słownik transnarodowej literatury kobiecej w Europie (Dictionary of Transnational Women’s Literature in Europe), zawierający kluczowe pojęcia i hasła biobibliograficzne dotyczące czołowych przedstawicielek tej dziedziny; Katalog Cyfrowy i Bibliotekę Podcastów, zawierające wszystkie istotne materiały zebrane podczas tworzenia Słownika. Jako złożony projekt, który łączy badania, szkolenia i upowszechnianie rezultatów badań, EUTERPE zaoferuje wkład do takich dyscyplin jak literaturoznawstwo, gender studies, studia transnarodowe, studia translacyjne, studia migracyjne i studia europejskie.
W ramach szkolenia badawczego EUTERPE DC będzie miała/miał następujące obowiązki:
·        Zostać uczestniczką/uczestnikiem Szkoły Doktorskiej prowadzonej na Uniwersytecie Łódzkim; spełnić wszystkie wymagania programu kształcenia i dążyć do ukończenia pracy doktorskiej w wyznaczonym przez uczelnię terminie.
·        Odbyć obowiązkowy sześciomiesięczny staż badawczy na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania) w drugim roku swojego zatrudnienia. W tym okresie DC odbędzie dalsze kształcenie i przeprowadzi prace badawcze związane z realizacją projektu.
·        Odbyć dwumiesięczny staż u jednego z partnerów stowarzyszonych z projektem EUTERPE, działającym w dziedzinie istotnej dla wiedzy doktorantki/doktoranta.
·        Ściśle współpracować z mentorem ds. zatrudnienia przy opracowywaniu indywidualnego programu rozwoju zawodowego;
·        Wziąć udział we wszystkich działaniach edukacyjnych proponowanych dla doktorantek i doktorantów uczestniczących w projekcie, w tym w pięciu szkołach organizowanych przez partnerów projektu;
·        Wziąć aktywny udział w opracowywaniu Słownika transnarodowej literatury kobiecej w Europie, tj. publikacji w otwartym dostępnie wydanej przez CEU Press, prowadząc prace badawcze mające na celu stworzenie materiałów/haseł słownikowych;
·        Wspólnie z innymi doktorantkami i doktorantami pracującymi w ramach projektu uczestniczyć w Transnarodowym Laboratorium Badań Literackich EUTERPE tworząc zawartość Słownika/Katalogu/Biblioteki Podcastów zgodnie z wybraną przez doktorantkę/doktoranta ścieżką.
·        Wziąć udział w konferencji końcowej EUTERPE i promocji Słownika transnarodowej literatury kobiecej w Europie, Katalogu Cyfrowego i Biblioteki Podcastów w Wiedniu, jesienią 2026 roku.
·        Wnieść wkład do końcowego raportu z projektu (w połowie 2026 roku).
Korzyści:
Każda doktorantka/każdy doktorant otrzyma 36-miesięczne stypendium na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie, zakwaterowania, podróży i zagospodarowania, a także – w określonych przypadkach – zasiłku rodzinnego według następującego schematu:
Dodatek mieszkaniowy: wynagrodzenie brutto 1770 €/miesiąc (wynagrodzenie będzie wypłacane po przeliczeniu na PLN)
Dodatek z tytułu mobilności: 600 EUR/miesiąc (dodatek będzie wypłacany po przeliczeniu na PLN)
Opcjonalny zasiłek rodzinny
DC otrzymają także wszelkie wsparcie niezbędne do prowadzenia badań w ramach projektu.
Wstępne zatrudnienie w ramach projektu przewidziane jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia o maksymalnie 24 miesiące po pozytywnej ocenie w pierwszym roku pracy w projekcie.
Wymagania:
Projekt EUTERPE poszukuje kandydatek i kandydatów, którzy mogą wykazać się wiedzą ekspercką zarówno w zakresie literaturoznawstwa, jak i gender studies, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej literatury europejskiej. Projekt realizowany w UŁ będzie badał strategie tworzenia kreatywnych sojuszy/rozbieżności występujących na przecięciu transnarodowej literatury kobiecej i wizualnych/performatywnych praktyk artystycznych. Skoncentruje się na badaniach sposobów w jakie narracje i doświadczenia przekazywane przez transnarodową literaturę kobiecą są reinterpetowane w ramach trans- i intermedialnej produkcji kulturowej oraz jak te procesy przyczyniają się do (de/re)konstrukcji tożsamości europejskich. Projekt będzie eksplorował intensywne inter- i intra-akcje formy i treści w obrębie tekstu lub produktu kultury, zastanawiając się w jaki sposób zmiana nośnika stwarza możliwości przedefiniowania/dostosowania treści oraz jak te procesy kształtowane są przez (trans/narodowe) usytuowania. Ważny kontekst dla tych rozważań stanowić będą współczesne przemiany społeczno-kulturowe (np. szerszy dostęp do technologii komunikacji), które ułatwiają szeroki obieg narracji, przyczyniając się do powstawania nowych doświadczeń transnarodowych, relacji międzykulturowych, a także do stworzenia estetyki transkulturowej oraz nowych form zaangażowania społecznego.
Projekt jest otwarty dla kandydatek i kandydatów posiadających dyplom studiów drugiego stopnia (120 ECTS + 180 ECTS za studia licencjackie), dyplom jednolitych studiów magisterskich (minimum 300 ECTS) lub odpowiednik takiego dyplomu (kwalifikacja drugiego stopnia) wymagany przez uczelnie partnerskie od osób ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie. Oczekuje się, że kandydatki i kandydaci będą w posiadaniu takiego dyplomu w terminie najpóźniej do 28 listopada 2022 r. i przedłożą odpis lub poświadczoną kopię uzyskanego dyplomu w terminie do 31 stycznia 2023 r.
Stopień(y) uzyskany w dziedzinie literatury / kulturoznawstwa i religii / studiów artystycznych lub pokrewnych.
Znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym przez uczelnię partnerską.
Wymagania DN MSCA:
Aplikantki i aplikanci nie powinni posiadać stopnia naukowego doktora. Nie mogą mieszkać ani prowadzić swojej głównej działalności (praca, studia itp.) w kraju organizacji przyjmującej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w okresie 3 lat bezpośrednio poprzedzających datę rekrutacji. Nie uwzględnia się obowiązkowej służby wojskowej i/lub krótkich pobytów, takich jak wakacje i czas spędzony w ramach procedury uzyskania statusu uchodźcy na podstawie Konwencji Genewskiej. Szczegółowe wyjaśnienie warunków kwalifikowalności można znaleźć na stronie: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
Idealna kandydatka/idealny kandydat powinna/powinien: posiadać wykształcenie i udowodnione zainteresowanie transnarodowymi studiami literackimi i artystycznymi oraz gender studies; być zainteresowaną/zainteresowanym współpracą międzynarodową; być chętną/chętnym do poszerzania swojej wiedzy i kwalifikacji w ramach wszystkich szkół i działań szkoleniowych organizowanych w ramach projektu EUTERPE; posiadać ukończone studia magisterskie/studia drugiego stopnia w odpowiedniej dziedzinie; posiadać umiejętności interpersonalne oraz dobre umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim; być oddaną/oddanym prowadzeniu badań naukowych zmierzających do terminowego ukończenia pracy doktorskiej; być zainteresowaną/zainteresowanym włożeniem znaczącego wkładu w terminowe wytworzenie pozostałych rezultatów projektu.
Wymagane dokumenty:
·        wypełniony formularz zgłoszeniowy,
·        list motywacyjny (nie przekraczający 500 słów),
·        CV,
·        listy referencyjne: dwa od recenzentek/recenzentów akademickich i 1 od recenzentki nieakademickiej/recenzenta nieakademickiego, złożone bezpośrednio przez autorki/autorów,
·        projekt badawczy w języku angielskim (o objętości 1000 słów),
·        oficjalna angielska wersja lub uwierzytelnione tłumaczenie pełnego odpisu suplementu do dyplomu, zawierające wyjaśnienie systemu oceniania,
·        oficjalna wersja angielska lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu studiów magisterskich,
·        dowód znajomości języka zgodnie z wymaganiami uczelni rekrutującej,
·        (opcjonalnie) próbka tekstu akademickiego własnego autorstwa,
·        oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).”
Prosimy o przesłanie kompletnego pakietu aplikacyjnego na adres euterpe@uni.lodz.pl przed północą 15 grudnia 2022 r. w temacie wpisując „job application DC9’”. Wybrane kandydatki i wybrani kandydaci zostaną zaproszone/zaproszeni do udziału w internetowych lub osobistych rozmowach kwalifikacyjnych i zostaną poproszone/poproszeni o złożenie właściwej dokumentacji potwierdzającej możliwość ich zatrudnienia w ramach projektu. Zapytania można kierować na adres euterpe@ceu.edu.
Formularz aplikacyjny zamieszczony jest poniżej.

Wybrany kandydat / wybrana kandydata będzie musiał/a przejść procedurę rekrutacyjną do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego, najpóźniej latem 2023 r. Uzyskany status doktoranta/doktorantki będzie stanowił podstawę do podpisania umowy o pracę od września/października 2023.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.02.2023 r.

 

 

 

Załączniki