Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Załącznik nr 1
do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”

Asystent w grupie pracowników dydaktycznych / Instytut Informatyki Stosowanej

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granica. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno- społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”

1. Wymagania stawiane kandydatowi
Od osoby kandydującej na ww. stanowisko oczekuje się:
• ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego w zakresie informatyki;
• umiejętności programowania w językach C/C++, PHP, JS, Python, Bash, HTML5, CSS;
• znajomości zagadnień związanych bezpieczeństwem aplikacji webowych;
• znajomości relacyjnych baz danych (MySQL, PostgreSQL);
• znajomości systemów operacyjnych Windows i Linux;
• doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w szczególności w zakresie:
o programowania w języku C,
o technologii HTML5 (w tym programowania gier),
o projektowania aplikacji webowych opartych o wzorzec MVC.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka, potwierdzone publikacjami naukowymi.
2. Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.

Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu na okres 2 lat.

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.
Asystent będzie zaangażowany w prace dydaktyczne oraz organizacyjne Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami (ćwiczenia, laboratoria, projekty) z obszaru informatyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia w języku polskim;
• prace organizacyjne na rzecz Uczelni, Wydziału i Instytutu.

4. Wykaz wymaganych dokumentów:
1) podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
3) Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
5) odpisy/kopie dyplomów;
6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
5. Miejsce, forma i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, 90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 18 (bud. nr A10, III piętro, pokój nr 303), mariola.martynowska@p.lodz.pl w terminie do 25.02.2022 r. do godz. 15:00.

6. Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany.

mariola. martynowska@p.lodz.pl

7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 26.02.2022

Instytut Informatyki Stosowanej (IIS), utworzony w 1995 roku, jest jedną z jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Kierowany przez zarząd uwzględniający zasadę parytetu płci (dyrektor: prof. Jacek Kucharski), Instytut Informatyki Stosowanej zatrudnia około 70 pracowników i młodych naukowców (18% profesorów zwyczajnych i profesorów uczelni, 33% naukowców ze stopniem doktora, 35% doktorantów i 14 % personelu technicznego i administracyjnego), co plasuje go w gronie największych jednostek Politechniki Łódzkiej. Głównym celem IIS jest rozwój potencjału naukowego i osobistego pracowników oraz doktorantów poprzez edukację i wysokiej klasy badania w dziedzinie informatyki technicznej i telekomunikacji. W szczególności, w Instytucie Informatyki Stosowanej prowadzone są prace naukowe obejmujące m.in. (i) zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (w tym uczenia głębokiego) w wizji komputerowej, naukach przyrodniczych oraz zastosowaniach biomedycznych, (ii) biometrii, (iii) bioinformatyki, (iv) interakcji człowiek-komputer oraz (v) podejść obliczeniowych do tomografii procesowej. Kluczowe obszary badawcze wspierane są przez studia magisterskie na kierunkach Human-Computer Interaction (od marca 2021; w języku angielskim) oraz Sztuczna Inteligencja i Uczenie Maszynowe (data rozpoczęcia: marzec 2022; w języku polskim). Kadra Instytutu jest również zaangażowana w realizację studiów I i II stopniu na kierunku Informatyka, gdzie odpowiada za prowadzenie zajęć dydaktycznych z podstaw informatyki (algorytmy i struktury danych, języki programowania, systemy operacyjne) oraz innych, bardziej specjalistycznych zagadnień (m.in., inżynieria oprogramowania, sieci komputerowe), systemy, wizja komputerowa. W Instytucie Informatyki Stosowanej realizowane są również liczne granty badawcze i edukacyjne, finansowane przez instytucje krajowe lub ze środków Unii Europejskiej. Studenci informatyki mogą dołączyć do dwóch bardzo aktywnych studenckich kół naukowych (UbiComp, Main()) prowadzonych przez dynamicznych naukowców. Dlatego Instytut Informatyki Stosowanej daje naukowcom szerokie możliwości rozwoju umiejętności naukowych i dydaktycznych.

8. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.