badacz wizytujący/profesor wizytujący

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja:                             Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Miasto:                                  Łódź

Stanowisko:                          badacz lub profesor wizytujący na Wydziale Chemii UŁ

                                                w Katedrze Chemii Fizycznej

                                                w wymiarze pełnego etatu na 1 rok

Dyscyplina naukowa:           nauki chemiczne

Data ogłoszenia:                     07.10.2021 r.

Termin składania ofert:         08.11.2021 r.

Link do strony uczelni:          www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:        zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres

mail: malgorzata.puchyr@chemia.uni.lodz.pl

                                              Katedra Chemii Fizycznej

                                              91-403 Łódź, ul. Tamka 12, pok. 1-102

                                              telefon kontaktowy: (+48 42) 635 57 33

Słowa kluczowe:                chemia, krystalografia, chemia teoretyczna, chemia fizyczna

Opis:

Kandydat/kandydatka na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478  wraz  ze zm.)

Wymagania

–    stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych;

–    udokumentowany dorobek naukowy z zakresu chemii, w szczególności krystalografii, chemii obliczeniowej lub fizycznej (artykuły naukowe, monografie, uczestnictwo w konferencjach naukowych), wskazujący na możliwość naukowego rozwoju;

–    co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej w jednostce naukowej poza granicą Polski

–    artykuły naukowe opublikowane w renomowanych czasopismach zagranicznych z listy JCR o tematyce związanej z krystalografią, chemią teoretyczną lub fizyczną. Wskazane jest, aby kandydat/kandydatka był/była wiodącym współautorem publikacji i miał/miała dominujący udział w wykonywaniu części eksperymentalnej oraz opracowaniu wyników publikacji. Dodatkowym atutem będzie, jeśli kandydat/kandydatka występuje jako autor korespondencyjny w publikacjach naukowych.

–    czynny udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, preferowany udział w formie referatów;

–    biegła w mowie i piśmie znajomość języka angielskiego

–    Przewiduje się, że kandydat będzie prowadził badania z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego, lokalnych komputerów dużej mocy, kalorymetrów różnego typu lub FTIR. Zatem doświadczenie w pracy na którymś z tego typu urządzeń będzie dodatkowym atutem.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–  oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy;

–   oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy;

–    oświadczenie o nepotyzmie (dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera 

–   kwestionariusz osobowy;

–   CV;

–   kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora;

–    wykaz dotychczasowego dorobku w pracy naukowo-badawczej;

–   dokumenty potwierdzające odbyte posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany);

–   informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.11.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.puchyr@chemia.uni.lodz.pl