Instruktor

sztuki.projektowe
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Zgodnie z art. 119 ust. 1 i ust. 3-4 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutem Akademii Sztuk Pięknych  im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

REKTOR

AKADEMII  SZTUK  PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko INSTRUKTORA

w Instytucie Biżuterii na Wydziale Sztuk Projektowych

w grupie pracowników dydaktycznych, na czas określony, w wymiarze całego etatu

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 135 ust. 1 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:

1. Wykształcenie wyższe (min. tytuł magistra), ukończona uczelnia artystyczna

2. Udokumentowany dorobek i działalność w obszarze projektowania biżuterii

3. Znajomość programów graficznych

4. Predyspozycje pedagogiczne

5. Umiejętność do pracy w zespole

6. Znajomość języka polskiego

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018,poz. 1668 z późn.zm.) oraz § 4 Regulaminu Pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi

 

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko;
2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;
3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy dydaktycznej (jeśli dotyczy), mile widziane działalności artystycznej/naukowej;
4.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik 4;

5. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych; znajomość języka obcego/języków obcych
6. Dokumentacja działalności twórczej (portfolio);
7. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1
8.    Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy –Załącznik nr 2.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna wielkość pliku 20 MB) na adres konkursy.w.proj@edu.asp.lodz.pl w terminie do dnia 13.10.2022r. w tytule maila wpisując: imię i nazwisko – konkurs na stanowisko instruktora w IB.

Spotkanie Komisji Konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 17.10.2022r. O godzinie spotkania wybrani kandydaci zostaną poinformowani oddzielnym mailem min.dzień wcześniej.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Uczelni (www.bip.asp.lodz.pl) w dniu 17.10.2022r.