Kierownik Zakładu

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza konkurs na funkcję kierownika Zakładu Farmacji Aptecznej

1. Opis zadań na stanowisku:

 1. nadzór i pozyskiwanie środków na badania naukowe finansowane ze źródeł zewnętrznych;
 2. koordynowanie prac związanych z budowaniem dorobku naukowego podległej jednostki;
 3. prowadzenie zajęć ze studentami;
 4. nadzorowanie procesu powstawania potrzebnych programów nauczania danej jednostki organizacyjnej;
 5. wytyczanie kierunku rozwoju jednostki organizacyjnej oraz planowanie i organizowanie pracy podległej jednostki;
 6. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej (zgodnie z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi);
 7. przygotowywanie informacji niezbędnych do tworzenia planu rzeczowo-finansowego oraz planu zamówień publicznych;
 8. dbanie o przepływ informacji w podległej jednostce organizacyjnej;
 9. nadzór nad działalnością usługową Zakładu;
 10. koordynowanie uczestnictwa Zakładu w kształceniu podyplomowym (specjalizacje);
 11. przeciwdziałanie mobbingowi i działaniom niepożądanym.

2. Wymagania wobec kandydata:

 1. tytuł  naukowy  profesora  lub  stopień  doktora  habilitowanego  w dziedzinie   nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne;
 2. specjalizacja w dziedzinie farmacji aptecznej;
 3. znaczny dorobek naukowy w zakresie wymaganej dyscypliny i specjalności lub pokrewnego z dyscypliną i specjalnością reprezentowaną przez jednostkę organizacyjną, której dotyczy niniejszy konkurs;
 4. doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 5. doświadczenie dydaktyczne;
 6. znajomość języka angielskiego na poziomie C1, znajomość języka polskiego na poziomie C2.

3. Oferujemy:

 1. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 3. możliwość rozwoju zawodowego;
 4. atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy;
 5. atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. życiorys naukowy;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Pob​ierz);
 3. spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 4. wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
 5. skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 6. skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu;
 7. oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie, deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania (Pobi​erz).

5. Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres praca.nauczyciel.farm@umed.lodz.pl​ w terminie do dnia 12.04.2023 r.​

6. Odpowiadamy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

7. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu – http://kariera.umed.pl oraz w BIP.

8. Dokumenty powinny zawierać klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.

9. Informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

1) administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;

3) podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4) zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7) przysługuje Państwu prawo:

-dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

-do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9) podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.