Lektor

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR
 

Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, ul. Targowa 61/63,  ogłasza
 
 

konkurs otwarty

 

na stanowisko lektora w przedmiocie nauczania
„Język polski”

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1668/ oraz posiadające:

 

1.      tytuł magistra filologii polskiej (specjalizacja: nauczanie języka polskiego jako obcego),

2.     doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka polskiego – co najmniej 5 lat.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w PWSFTviT w Łodzi,
ul. Targowa 61/63 – Dział Rektorski, pokój A108 (przyjmowanie dokumentów osobiście lub pocztą, decyduje data wpływu do PWSFTviT), następujące dokumenty:

 

1.     CV,

2.     kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3.     list przewodni wraz z opisem przebiegu pracy dydaktycznej,

4.     oświadczenie, że w razie zatrudnienia, PWSFTviT będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce”

5.     prosimy o załączenie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko lektora, ogłoszonym w dniu 11.10.2021 r. i prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Rozpoczęcie konkursu ogłasza się na dzień 11.10.2021 r.

Termin składania ofert upływa 9.11.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.11.2021 r.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informujemy, że:

1.     Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi z siedzibą przy
ul. Targowej 61/63, w Łodzi (kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800.

2.     Inspektor ochrony danych w PWSFTviT:iod@filmschool.lodz.pl

3.     Celem zbierania danych jest rekrutacja na stanowisko lektora
w PWSFTviT w Łodzi.

4.     Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych „Aplikacje kandydatów na pracowników PWSFTviT”i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.     Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i Rady (zwanego RODO).

6.     Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko lektora  w PWSFTviT w Łodzi.

7.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa.

8.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@filmschool.lodz.pl