lektor

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3205
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki,

Zakład Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: lektor (pensum dydaktyczne 540 godz. rocznie; pensja zasadnicza 3205 zł brutto[TD1] )

DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 20.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022

LINK DO STRONY: http://anglistyka.uni.lodz.pl/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: anglistyka@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filologia angielska, praktyczna nauka języka angielskiego

OPIS:

Kandydat lub kandydatka musi posiadać tytuł magistra filologii angielskiej.
Kandydat lub kandydatka musi posługiwać się językiem angielskim na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika (min. C2).
Kandydat lub kandydatka musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego (preferowane doświadczenie w pracy ze studentami wyższych uczelni).
Od kandydata lub kandydatki oczekuje się prowadzenia zajęć na różnych kierunkach studiów na Wydziale Filologicznym w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego od poziomu B1 do C2 (w zakresie komponentów: sprawności zintegrowane, pisanie, mówienie), gramatyki praktycznej, pisania tekstów akademickich, języków specjalistycznych (np. na kierunku lingwistyka dla biznesu). Preferowane będzie doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć.
Osoba zatrudniona będzie współodpowiedzialna za tworzenie egzaminów z praktycznej nauki języka angielskiego, od kandydata lub kandydatki oczekuje się zatem stosownych kwalifikacji i doświadczenia związanych z procesem testowania.
Osoba zatrudniona będzie brać udział w opracowywaniu programu nauczania praktycznej nauki języka angielskiego, w tym przygotowywaniu materiałów dydaktycznych (również e-learningowych); doświadczenie w tego typu działaniach będzie preferowane.
Preferowani będą kandydaci lub kandydatki posiadający doświadczenie i umiejętności umożliwiające podejmowanie zadań w zakresie tłumaczenia wewnętrznych dokumentów uczelni oraz korekty językowej.
Osoba zatrudniona musi liczyć się z możliwością pracy w nadgodzinach (płatnych dodatkowo)[TD2]
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
-wykaz dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych

-(opcjonalnie) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, itp.)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.09.2022

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anglistyka@uni.lodz.pl