lektor

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Miasto: Łódź

Stanowisko: lektor

Dyscyplina: język polski

Data ogłoszenia:  03.10.-04.11.2022 r.

Termin składania ofert: 03.10-04.11.2022r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy przesłać do Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego na adres e-mail: sjpdc2@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: 42 635-47-00, e-mail: sjpdc2@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko lektora, język polski, glottodydaktyka

 Kandydat powinien posiadać dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra

w zakresie filologii polskiej oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej.
Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych z cudzoziemcami kandydat powinien posiadać udokumentowane, doświadczenie zawodowe obejmujące co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego w wymiarze min. 300 godzin lekcyjnych.

Kandydat powinien cechować się kreatywnością, sumiennością i obowiązkowością. Oczekiwana jest także dobra znajomość co najmniej jednego z języków nowożytnych oraz praktyczna umiejętność obsługi komputera, szczególnie w zakresie programów Word, Teams i PowerPoint. Dodatkowymi atutami kandydata będą rozwinięte kompetencje interkulturowe,  publikacje naukowe, doświadczenia konferencyjne i/lub osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane
do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 kwestionariusz osobowy (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
życiorys (CV),
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
informacja dotycząca znajomości języków obcych
zaświadczenie potwierdzające co najmniej roczny okres nauczania  języka polskiego jako obcego w wymaganym  wymiarze

– oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy do pobrania ze strony /https://www.uni.lodz.pl/kariera/.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi,
przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Skontaktujemy się z wybranymi przez komisję konkursową osobami.                                                     

Termin rozstrzygnięcia konkursu:   10.11.2022r.  (UŁ nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie konkursowe.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sjpdc2@uni.lodz.pl