profesor uczelni

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni

profesora uczelni w grupie pracowników badawczych

INSTYTUCJA: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, https://www.ehaeunescochair.org

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: profesor uczelni w grupie pracowników badawczych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 1.03.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.03.2023

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: tomasz.jurczak@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ekohydrologia, ekotoksykologia, biotechnologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać:

– stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauk biologicznych, nauk o Ziemi i Środowisku lub pokrewnych (uznawany w Polsce);
– doświadczenie w zakresie realizacji badań na arenie krajowej i międzynarodowej dotyczących zastosowania technik fitoremediacyjnych do poprawy jakości  środowiska;
– umiejętność posługiwania się metodami detekcji  zanieczyszczeń w środowisku (np. analiza chromatograficzna, analiza immunoenzymatyczna, analizy molekularne, analizy ekotoksykologiczne);
– umiejętność analizy danych przy pomocy narzędzi matematyczno-statystycznych;
– biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu zaawansowanym umożliwiającym prowadzenie konwersacji oraz przygotowanie publikacji naukowych;
– 1000 pkt. MEiN z publikacji JCR o liczbie punktów ≥ 100 pkt. lub patentów;
– doświadczenie w prowadzeniu lub realizacji w charakterze kierownika bądź wykonawcy projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
– mobilność międzynarodowa (stypendia lub realizacja badań/projektów poza granicami kraju);
– prawo jazdy kat. B;
– znajomość obsługi komputera w zakresie programów: Word, Excel, PowerPoint, Statistica.
Od kandydata oczekuje się samodzielności w realizacji prowadzonych zadań, kreatywności, wysokiej motywacji do pracy, dobrej organizacji czasu oraz umiejętności pracy w zespole. Oferujemy pracę w miłej atmosferze i dobrze funkcjonującym kolektywie, ciekawą pracę ze studentami oraz udział w interesujących projektach wdrożeniowych zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.04.2023

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.