starszy wykładowca ze stopniem naukowym doktora

Uniwersytet Łódzki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: starszy wykładowca (z doktoratem)

DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 31 maja 2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 czerwca 2021

LINK DO STRONY: http://slavica.uni.lodz.pl/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: slawistyka@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filologia słowiańska, literaturoznawstwo słowiańskie, historia

literatury i kultury serbskiej.

OPIS: Kandydat/ kandydatka musi posiadać tytuł doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (w zakresie literaturoznawstwa słowiańskiego) oraz biegle (poziom zbliżony do native-speakera lub co najmniej C2) posługiwać się językiem serbskim (dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie języka i literatury serbskiej/serbsko-chorwackiej). Od kandydata lub kandydatki oczekuje się znajomości problematyki nauczania języka serbskiego, umożliwiającej prowadzenie zajęć z nauki praktycznej tego języka na wszystkich poziomach zaawansowania, innych zajęć związanych z profilem kierunku (historia literatury i kultury krajów byłej Jugosławii, ze szczególnym uwzględnieniem Serbii), a także włączania się w naukowe i organizacyjne inicjatywy Katedry. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą osoby, których doświadczanie zawodowe oraz dorobek naukowy i dydaktyczny związany jest z literaturą serbską i jugosłowiańską, szczególnie literaturą XX i XXI wieku. Kandydat/ka powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich, a także udokumentowaną listę publikacji naukowych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

– odpis dyplomu doktorskiego,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w   ustawy,
-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, itp.),

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12 lipca 2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na slawistyka@uni.lodz.pl