Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Architektury Tekstyliów
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: inżynieria materiałowa

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

1.    Wymagania stawiane kandydatowi (opis dokładnej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji oraz

doświadczenia zawodowego).

 

Od kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych oczekujemy:

·         Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

·         Znajomość  języka angielskiego w zakresie umożliwiającym pracę naukową i dydaktyczną (publikacje, uczestnictwo w konferencjach, prowadzenie zajęć w języku angielskim).

·         Znajomość języka polskiego (na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku).

·         Doświadczenie związane z problematyką tkanin ognioodpornych do zastosowań w gorącym środowisku pracy, potwierdzone publikacjami naukowymi.

·         Doświadczenie w zakresie modyfikacji tkanin z zastosowaniem procesu PVD, potwierdzone publikacjami naukowymi.

·         Potwierdzony udział w konferencjach krajowych i  międzynarodowych, nagrody.

·         Co najmniej 10 publikacji z listy czasopism z impact factor (IF), w których kandydat jest pierwszym autorem.

·         Doświadczenie w pracy organizacyjnej w strukturach uczelni wyższej, w tym na rzecz promocji i organizacji konferencji naukowych (wymagane udokumentowanie w przynajmniej pięciu przedsięwzięciach).

·         Doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie odzieżownictwa.

·         Znajomość obsługi maszyn stanowiących wyposażenie laboratorium odzieżownictwa np. zgrzewarka do materiałów termoplastycznych, automat do odszywania małych elementów, automat do odszywania długich krawędzi w spodniach męskich, obsługa manekina termicznego.

·         Odbyty minimum półroczny staż naukowy w innej jednostce badawczej niż ta, w której realizowany był doktorat.

 

2.    Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.

 

Oferta pracy dotyczy stanowiska w Instytucie Architektury Tekstyliów na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat). Rozpoczęcie pracy przewidujemy od 1 marca 2023 r. Oczekuje się, że Politechnika Łódzka będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w chwili zatrudnienia.

 

3.    Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania i publikowania wyników, prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z przydziałem zatwierdzonym przez kierownika jednostki oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.

 

Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

 

4.    Wykaz wymaganych dokumentów:

1)      Podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej,

3)      stanowiący załącznik nr 1.1;

4)      Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2;

5)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3;

6)      Odpisy/kopie dyplomów;

7)      CV wraz z wykazem dorobku naukowego;

8)      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5. Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru).

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16.02.2023 w wersji papierowej lub elektronicznej w Dziekanacie Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź lub na adres e-mail: w4w4d@adm.p.lodz.pl

 

W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację

„oferta kandydata do pracy”.

 

6. Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany.

 

Lidia Smereka

Dziekanat Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Adres e-mail: w4w4d@adm.p.lodz.pl

 

7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2023.

 

8. Opis profilu jednostki oraz wiodących badań naukowych prowadzonych w jednostce:

 

W Instytucie Architektury Tekstyliów w obszarze inżynierii materiałowej prowadzone są badania z zakresu struktur tkanych, tekstroniki, struktur kompozytowych, miękkich struktur balistycznych, odzieżownictwa. Główne obszary działalności naukowo-badawczej Instytutu Architektury Tekstyliów w obszarze inżynierii materiałowej to:

 

·         Rozwój tekstyliów elektroprzewodzących dla tekstroniki.

·         Tekstronika drukowana.

·         Projektowanie i modelowanie struktur kompozytowych.

·         Projektowanie i modelowanie kompozytowych i miękkich struktur balistycznych.

·         Projektowanie i modelowanie tekstyliów, ich własności, struktur, faktur, formy zewnętrznej.

·         Aplikacje surowców i innych materiałów włókienniczych w celu otrzymania założonych własności i formy zewnętrznej wyrobów włókienniczych.

·         Analiza i dokumentacja tekstyliów zabytkowych i archeologicznych.

·         Fizyczne i biofizyczne właściwości odzieży.

·         Niekonwencjonalne struktury odzieży ze względu na cechy użytkowe oraz cechy konfekcyjne.

Szczegółowy opis profilu Instytutu i prowadzonych badań znajduje się na stronie internetowej Instytutu: http://www.iat.p.lodz.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w4w4d@adm.p.lodz.pl