Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.         Wymagania stawiane kandydatowi:

 

§  Posiadanie stopnia naukowego doktora inżyniera w dyscyplinie nauki: inżynieria mechaniczna

§  Znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie mechanika

§  Doświadczenie w zakresie udziału w realizacji projektów badawczych

§  Doświadczenie w zakresie dydaktyki w szkole wyższej, szczególnie
w zakresie prowadzenia zajęć z wytrzymałości materiałów, mechaniki technicznej, metod elementów skończonych,

§  Znajomość j. angielskiego w zakresie umożliwiającym prowadzenie zajęć.

 

2.        Warunki pracy:

 

§  pełny etat,

§  termin rozpoczęcia pracy: 04.05.2023r.,

§  praca stacjonarna.

Uprawnienia:

 

§  możliwość rozwoju kariery naukowej,

§  wyjazdy zagraniczne związane z prowadzeniem badań w europejskich ośrodkach naukowych,

§  uczestniczenie w konferencjach krajowych i międzynarodowych,

§  publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowalności (Impact Factor).

 

3.        Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

 

§  prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej i udział w upowszechnianiu rezultatów tej działalności,

§  prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i laboratoria),

§  udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki.

 

   4. Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

5)    odpisy/kopie dyplomów;

6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

5.    Miejsce, forma i termin składania dokumentów: Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariatu Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji w1k12@adm.p.lodz.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Politechnika Łódzka Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, ul. Stefanowskiego 1/15; 90-537 Łódź do dnia 01.03.2023r. Liczy się data wpływu dokumentów do Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.

 

6.    Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany: Aleksandra Staniucha-Andrejkow w1k12@adm.p.lodz.pl

 

7.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  05.04.2023r

8.    Katedra jest jednym z najsilniejszych ośrodków w kraju, które zajmują się statecznością, stanami zakrytycznymi i nośnością graniczną konstrukcji cienkościennych. Wyrazem uznania osiągnięć pracowników Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji PŁ w tematyce stateczności konstrukcji jest wybór na przewodniczącego Zespołu Stateczności Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 1981 r. do chwili obecnej) najpierw prof. Jerzego Leyko, a następnie prof. Mariana Królaka.
Pracownicy naszej Katedry zajmują się następującymi zagadnieniami:

analiza teoretyczna, numeryczna (w tym MES) i doświadczalna stanu naprężenia i odkształcenia w elementach maszyn i konstrukcji;
stateczność, stany zakrytyczne i nośność graniczna konstrukcji cienkościennych przy obciążeniach statycznych i dynamicznych;
wytrzymałość statyczna materiałów i konstrukcji, wytrzymałość zmęczeniowa
 

9.    W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Załączniki