Adiunkt w grupie pracowników badawczych

  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • matematyka

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.        Wymagania stawiane kandydatowi:

·         Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki: inżynieria mechaniczna lub fizyka lub matematyka stosowana lub dyscyplinach pokrewnych,

·         Doświadczenie w pracach laboratoryjnych: pomiary wielkości dynamicznych,

·         Doświadczenie w programowaniu: język C, Matlab, Mathematica,

·         Publikacje: co najmniej jedna publikacja,

·         Znajomość języka angielskiego (płynnie w mowie i piśmie.

2.        Warunki pracy:

·         pełny etat,

·         termin rozpoczęcia pracy: 01.08.2023 r.,

·         praca hybrydowa. Nie

Uprawnienia:

– możliwość rozwoju kariery naukowej,

– wyjazdy zagraniczne związane z prowadzeniem badań w europejskich ośrodkach naukowych,

– uczestniczenie w konferencjach krajowych i międzynarodowych,

– publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowalności (Impact Factor).

3.        Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

§  Rejestracja eksperymentalnych przebiegów czasowych, identyfikacja zdarzeń ekstremalnych

§  Opracowanie optymalnych predyktorów zdarzeń ekstremalnych z danych charakteryzujących układ sprzężonych oscylatorów

§  Identyfikacja współistniejących stanów dynamicznych (chimeryczne, koherentne niekoherentne) w oparciu o metody uczenia maszynowego

§  Testowanie różnych algorytmów uczenia maszynowego bazujących na metodzie sieci „echo state”

§  Opracowanie metod przewidywania zdarzeń ekstremalnych w oparciu o połączenie nauczania maszynowego i częściowej identyfikacji modelu

§  prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej i udział w upowszechnianiu rezultatów tej działalności,

§  prowadzenie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym (laboratoria),

§  udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki.

          4. Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

5)    odpisy/kopie dyplomów;

6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

5.    Miejsce, forma i termin składania dokumentów: Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariatu Katedry Dynamiki  Maszyn PŁ w1k13@adm.p.lodz.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Katedra Dynamiki  Maszyn PŁ 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 do dnia 16.06.2023 r. Liczy się data wpływu dokumentów do Katedry Dynamiki  Maszyn PŁ. Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.

 

6.    Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany: Teodora Kopacka w1k13@adm.p.lodz.pl

 

7.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  10.07.2023 r.

 

8.    Zaleca się, aby ogłoszenie zawierało następujące materiały informacyjne dla kandydata:

1) opis profilu jednostki ogłaszającej konkurs; Katedra Dynamiki Maszyn PŁ jest wiodącą jednostką Politechniki Łódzkiej zajmującą się problemami inżynierii mechanicznej, w tym układami nieliniowymi, nowymi metodami ich analizy, problemami ekstremalnymi i synchronizacyjnymi.

2)    opis wiodących badań prowadzonych w jednostce; Opracowanie metod kontrolowania chaosu bez sprzężenia zwrotnego, identyfikacja i opis nowych typów bifurkacji, identyfikacja mechanizmu synchronizacji w sprzężonych oscylatorach mechanicznych oraz wyjaśnienie pochodzenia losowości w układzie mechanicznym należą do jego najważniejszych odkryć naukowych . Synchronizacja układów dynamicznych, stany chimeryczne, stabilność i obszary przyciągania rozwiązań.

3)    inne informacje, które w atrakcyjny sposób prezentują jednostkę i zachęcają kandydata do aplikowania, zgodnie z oficjalnym formularzem dla ogłoszeń o pracę, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 1.4 do POLITYKI OTM-R – OTWARTA PRZEJRZYSTA REKRUTACJA MERYTORYCZNA

       Katedra Dynamiki Maszyn to multidyscyplinarna grupa badawcza skupiająca się na zastosowaniach teorii układów dynamicznych w nauce i inżynierii. Główne działania poza czysto naukowymi to:

·         budować interakcje między matematykami stosowanymi, naukowcami i badaczami pokrewnymi;

·         budowanie relacji pomiędzy Politechniką Łódzką a innymi uczelniami, przemysłem i laboratoriami krajowymi;

·         tworzyć międzynarodowe partnerstwa, kolaboracje i stowarzyszenia;

·         zwiększać widoczność grupy jako głównego centrum doskonałości akademickiej.

9.    W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Załączniki