Adiunkt w grupie pracowników badawczych

  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest także atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.        Wymagania stawiane kandydatowi:

 

– stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne, nauki chemiczne, lub podobnych;

– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;

– doświadczenie w badaniach zjawisk fotoluminescencji;

– doświadczenie w analizie elektrochemicznej;

– doświadczenie w badaniach zjawisk elektroluminescencji;

– udokumentowany dorobek naukowy w zakresie optoelektroniki;

– umiejętność sporządzania raportów naukowych oraz publicznej prezentacji wyników prac naukowych w języku angielskim;

– umiejętność pracy w zespole.

Pożądane umiejętności dodatkowe:
– doświadczenie w konstruowaniu i badaniu diod elektroluminescencyjnych (organicznych
i hybrydowych);

– doświadczenie w badaniach elementów elektronicznych metodami impedancyjnymi;

– doświadczenie w wykorzystaniu czasowo-rozdzielczych technik spektroskopowych;

– doświadczenie w syntezie związków organicznych;

– doświadczenie w pracy z wykorzystaniem komór rękawicowych;

– umiejętność przygotowania cienkich warstw materiałów organicznych i hybrydowych różnymi metodami roztworowymi;

– samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;

– otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy;

 

2.        Warunki pracy:

umowa o pracę (pełny etat) od lipca 2023r. z wynagrodzeniem 11.666,67 PLN brutto-brutto

 

3.        Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

 

§  Prowadzenie badań naukowych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Przemysława Daty w ramach projektu badawczego “Ambipolar, bowl-shaped polyaromatic compounds with manifold, precisely arranged, nitrogen dopants. Unprecedented class of efficient OLED emitters” (Acronym: BOwLEDs).

§  Sprawowanie obowiązków promotora pomocniczego dla doktoranta zatrudnionego do realizacji projektu BOwLEDs.

§  Czynny udział w pracach organizacyjnych związanych z realizacją projektu BOwLEDs.

§  Czynny udział w konstruowaniu i organizacji stanowisk laboratoryjnych potrzebnych do realizacji projektu BOwLEDs i w utrzymywaniu ich w dobrym stanie technicznym.

§  Prace organizacyjne na rzecz Katedry Fizyki Molekularnej, Wydziału Chemicznego
i Politechniki Łódzkiej w zakresie związanym z realizacją projektu BOwLEDs (np. związanych z remontami, przeprowadzkami do nowych pomieszczeń, awariami itp.).

4.  Wykaz wymaganych dokumentów:

1)  podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

3)  Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

4)  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

5)  odpisy/kopie dyplomów;

6)  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

5.  Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19.06.2023r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Katedry Fizyki Molekularnej Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, (budynek A27) lub na adres e-mail: w3k31@adm.p.lodz.pl (w tytule maila koniecznie wpisać: „konkurs – adiunkt badawczy K31”). Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmie Rektor w oparciu
o rekomendację komisji konkursowej. Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.

6.  Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany: Agnieszka Łazuchiewicz w3k31@adm.p.lodz.pl

7.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.06.2023 r.

8.  Rekomendowany opis katedry

Katedra Fizyki Molekularnej (KFM) jest częścią Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Jest to jednostka interdyscyplinarna, prowadząca badania na pograniczu chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, w tym nanotechnologii. Obecnie tematyka Katedry obejmuje fizykę organicznych ciał stałych, fizykę i chemię fizyczną polimerów, w tym:

– właściwości elektryczne i optyczne, przewodnictwo i fotoprzewodnictwo polimerów;

– elektroluminescencje i luminescencje materiałów organicznych;

– spektroskopię molekularną polimerów;

– czułe na bodźce hydrożele polimerowe;

– półprzewodniki i przewodniki organiczne, kryształy molekularne;

– fizyczne metody modyfikacji polimerów, nowe metody wytwarzania kompozytów;

– technologie nanoszenia cienkich warstw;

– modelowanie dynamiki makrocząsteczek;

 

9.  W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „konkurs – adiunkt badawczy K31”.

Załączniki