Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

1.    Wymagania stawiane kandydatowi (opis dokładnej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji oraz

doświadczenia zawodowego).

 

Od kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych oczekujemy:

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne lub sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki lub równoważne,

·         doświadczenie w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń i projektów z zakresu fotografii studyjnej i plenerowej,

·         znajomość aktualnych trendów z zakresu fotografii i multimediów wykorzystywanych w komunikacji wizualnej, wzornictwie i sztukach projektowych,

·         udokumentowana przynajmniej 10-letnia praktyka zawodowa związana z wykorzystaniem sprzętu fotograficznego do realizacji projektów w obszarze fotografii studyjnej i plenerowej,

·         zaawansowana znajomość programu Adobe Photoshop,

·         posiadanie dorobku naukowego w zakresie fotografii i multimediów,

·         znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,

·         w przypadku cudzoziemców wymagana znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.

 

2.    Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.

 

Oferta pracy dotyczy stanowiska w Instytucie Architektury Tekstyliów na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Zatrudnienie w wymiarze ¾ etatu. Rozpoczęcie pracy przewidujemy od 1 marca 2023 r. Oczekuje się, że Politechnika Łódzka będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w chwili zatrudnienia.

 

3.    Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych zobowiązana będzie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w obszarze fotografii studyjnej i plenerowej, zgodnie z przydziałem zatwierdzonym przez kierownika jednostki oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie, wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.

 

Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

 

4.    Wykaz wymaganych dokumentów:

1)      Podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej,

3)      stanowiący załącznik nr 1.1;

4)      Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2;

5)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3;

6)      Odpisy/kopie dyplomów;

7)      CV wraz z wykazem dorobku naukowego i dydaktycznego;

8)      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5. Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru).

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16.02.2023 w wersji papierowej lub elektronicznej w Dziekanacie Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź lub na adres e-mail: w4w4d@adm.p.lodz.pl

 

W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację

„oferta kandydata do pracy”.

 

6. Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany.

 

Lidia Smereka

Dziekanat Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

Adres e-mail: w4w4d@adm.p.lodz.pl

 

7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2023.

 

8. Opis profilu jednostki oraz wiodących badań naukowych prowadzonych w jednostce:

 

Działalność artystyczna w Instytucie Architektury Tekstyliów realizowana jest w dwóch zespołach: Zespole Architektury Tekstyliów i Ubioru oraz Zespole Komunikacji Wizualnej. Główne nurty działalności artystycznej obejmują twórczość artystyczną i kształcenie w zakresie malarstwa, rysunku, kompozycji, rzeźby, grafiki warsztatowej, projektowania ubioru; kształcenie projektantów w zakresie wzornictwa przemysłowego, tekstyliów, ubioru, komunikacji wizualnej, grafiki warsztatowej i innych form przemysłowych; kształcenie w zakresie ergonomii, materiałoznawstwa, konstrukcji i modelowania przestrzennego, technologii i percepcji widzenia.

 

Szczegółowy opis profilu Instytutu i prowadzonych badań znajduje się na stronie internetowej Instytutu: http://www.iat.p.lodz.pl

Załączniki