Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych/Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Zarządzania

 

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.    Wymagania stawiane kandydatowi (opis dokładnej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego).

Od kandydata na stanowisko oczekujemy:

ukończonych studiów magisterskich z zakresu zarządzania, logistyki, ekonomii, finansów lub kierunków pokrewnych;
zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół problematyki zarządzania, logistyki, ekonomii lub finansów;
biegłej znajomości języka polskiego i  angielskiego w mowie i piśmie w związku koniecznością prowadzenia zajęć w obu językach;
umiejętności pracy w zespole;
dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, członkostwo w studenckich kołach naukowych oraz publikacje naukowe.
2.    Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.

Oferta pracy dotyczy stanowiska w Instytucie Zarządzania na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ.  Pełen etat. Rozpoczęcie pracy przewidujemy na dzień 01.10.2022 r.

3.    Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.

Osoba zatrudniona na stanowisku asystent  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich  oraz publikowania wyników oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.

W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych

Do obowiązków pracownika wchodzą również  prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

 

4.    Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1;

3)    klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2;

4)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3;

5)    odpisy/kopie dyplomów;

6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

5.    Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10.07.2022  w wersji elektronicznej  lub papierowej w sekretariacie Wydziału Organizacji  i Zarządzania Politechniki Łódzkiej  p. 54, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Możliwość odbioru dokumentu pod tym samym adresem.

6.    Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany.

W sprawach związanych z konkursem kontaktować się należy z panią Alicją Musiał-Paczkowską

tel. 042 631 37 68

Dokumenty oraz skany można przesyłać drogą elektroniczną na adres email: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

7.         Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na deanmngmt@adm.p.lodz.pl