Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: inżynieria biomedyczna

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.    Wymagania stawiane kandydatowi:

tytuł magistra inżyniera,
szczególne zainteresowania w dziedzinie biotechnologii i mikrobiologii żywności,
znajomość zagadnień związanych z mikrobiologią żywności ze szczególnym uwzględnieniem mikroorganizmów probiotycznych i ich wykorzystaniem w procesach produkcji żywności,
co najmniej roczny staż dydaktyczny,
umiejętność samodzielnego organizowania i planowania badań,
dobra znajomość technik analitycznych zwłaszcza w zakresie klasycznych i genetycznych metod analizy mikrobiologicznej żywności,
pracowitość i umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
§  dorobek publikacyjny z zakresu mikrobiologii,

§  znajomość języka angielskiego (włączając prowadzenie zajęć),

§  pożądana znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć)

 

2.    Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem:

§  pełny etat,

§  termin rozpoczęcia pracy: 21.11.2022

3.    Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

prowadzenie zajęć dydaktycznych,
udział w realizacji projektów badawczych realizowanych w Instytucie,
aktywny udział w działalności organizacyjnej i naukowej Instytutu,
 

4.    Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

5)    odpisy/kopie dyplomów;

6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5.    Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 27.10.2022 r. w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej w Łodzi, ul. Wólczańska 171/173, budynek A4, III piętro, pokój nr 319 w formie papierowej lub elektronicznie na adres: w5i53@adm.p.lodz.pl.

Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych dokumentów przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.

6.    Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany.

Anna Kwaśniak,

Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

90-530 Łódź, ul. Wólczańska 171/173

w5i53@adm.p.lodz.pl.

7.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 04.11.2022 r.

8. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.