Lektor języka angielskiego (6 etatów)

Centrum Językowe
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.           Wymagania stawiane kandydatowi (opis dokładnej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego).

Wymagania niezbędne:

·         tytuł magistra filologii angielskiej,

·         doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego,

·         bardzo dobra znajomość metodyki nauczania języków obcych,

·         pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, na różnych poziomach zaawansowania,

·         znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego (ESOKJ/CEFR),

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej z uczniem dorosłym,

·         udokumentowany udział w szkoleniach (stażach, kursach) podwyższających kwalifikacje zawodowe, które oceniane będą pod kątem ich przydatności w pracy w CJ PŁ.

Wymagania dodatkowe:

·         doświadczenie na podobnym stanowisku,

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka biznesowego,

·         zdolność krytycznego myślenia i skutecznego rozwiazywania problemów,

·         umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

·         umiejętność podejmowania inicjatyw i konsekwencji w działaniu,

·         biegła obsługa pakietu MS Office.

2.           Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.

·         umowa o pracę,

·         możliwość aktywnego rozwoju zawodowego, podnoszenie i nabywanie nowych kwalifikacji (wyjazdy krajowe i zagraniczne, szkolenia),

·         nowoczesne warunki pracy

3.           Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.

·         kształcenie i wychowywanie studentów poprzez realizację pensum dydaktycznego,

·         inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów,

·         uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni,

·         stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.

4.           Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
5)    odpisy/kopie dyplomów;
6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5.           Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru)

Pisemnie na adres:
Politechnika Łódzka Centrum Językowe
al. Politechniki 12, 93-590 Łódź

lub

Mailem na adres: krystyna.breszka-jedrzejewska@p.lodz.pl

Dokumenty kandydatów będą przyjmowane do dnia 30.09.2022 r.

6.           Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany

Krystyna Breszka-Jędrzejewska

e-mail:  krystyna.breszka-jedrzejewska@p.lodz.pl

7.           Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  wrzesień 2022 r.

8.           Opis profilu jednostki ogłaszającej konkurs

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

dba o najwyższe standardy nauczania i kreuje otwarte, przyjazne środowisko nauki i pracy. Pomagamy studentom w podnoszeniu kompetencji językowych i pozajęzykowych, niezbędnych do odnalezienia własnej drogi na współczesnym, wielokulturowym, dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

Centrum Językowe PŁ:

dysponuje nowoczesnym wyposażeniem technicznym niezbędnym do prowadzenia zajęć na wysokim poziomie,
wspiera działania innowacyjne, a także rozwój zawodowy i osobisty swoich pracowników,
zapewnia atrakcyjną ofertę kształcenia językowego oraz rozwijania kompetencji społecznych wymaganych na rynku pracy,
aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej PŁ, odgrywając w niej strategiczną rolę,
wspiera rozwój kultury studenckiej i aktywnie włącza się w proces wychowania studentów,
jest sprawnie zarządzane, posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wykonywanych i założonych zadań oraz zintegrowany system kontroli.

 9.           W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krystyna.breszka-jedrzejewska@p.lodz.pl