Adiunkt / Profesor Uczelni w grupie pracowników badawczych (Młodszy / Starszy Lider w grupie pracowników badawczych), w zakresie chemii obliczeniowej (bio)polimerów. Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów ICRI-BioM – Międzynarodowa Agenda Badawcza.

  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.      Wymagania stawiane kandydatowi:

Posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego, co najmniej 10 lat (Profesor Uczelni) lub 3 lata (Adiunkt) doświadczenie w chemii obliczeniowej (bio)polimerów lub biosystemów molekularnych; międzynarodowe uznanie za osiągnięcia badawcze (idealnie porównywalne z poziomem ERC) oraz posiadanie efektywnych umiejętności przywódczych wraz z doświadczeniem jako mentor (Profesor Uczelni) młodych naukowców. Zachęcamy do aplikowania kobiety. Preferowane są aplikacje na pozycję Profesor Uczelni.

2.      Warunki pracy:

• wynagrodzenie roczne brutto w przedziale 247000 – 307000 zł (wliczając 13 pensję) zależne od kwalifikacji;

  • wymagane zatrudnienie na pełen etat;

  • data rozpoczęcia od listopada 2022 r;

  • kontrakt do końca 2023 roku (z warunkowym odnowieniem);

  • pełne publiczne ubezpieczenie zdrowotne i wybitne środowisko badawcze.

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

kierowanie grupą badawczą w obszarze chemii obliczeniowej (bio)polimerów.

4.      Wykaz wymaganych dokumentów:

• podanie o zatrudnienie do JM Rektora Politechniki Łódzkiej;

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej (załącznik nr 1.1), klauzula o ochronie danych osobowych (załącznik 1.2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1.3) wszystkie dostępne w Microsoft Word;

• odpisy/kopie dyplomów;  

• CV (maksymalnie 3 strony);

• maksymalnie 10 kluczowych osiągnięć badawczych i/lub wdrożeniowych (jedno osiągnięcie to np. pełny tekst publikacji lub patentu itp.);

• wykaz kluczowych projektów, dla których kandydat otrzymał dofinansowanie lub odegrał główną rolę;

• wykaz kluczowych wystąpień konferencyjnych lub prelekcji wygłoszonych przez aplikującego  (stanowisko Starszy Lider: na zaproszenie gospodarza, z podaniem nazwiska gospodarza);

• opis doświadczenia kandydata we współpracy naukowo-przemysłowej i udanych wdrożeń (do 1 strony);

• tylko stanowisko Starszego Lidera: opis umiejętności kandydata w zakresie kierowania badaniami studentów (do 1 strony);

• tylko stanowisko Starszego Lidera:  opis doświadczenia aplikującego w zarządzaniu badaniami naukowymi (do 2 stron);

• tylko stanowisko Starszego Lidera: opis unikalnych osiągnięć uzyskanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat i ich wpływu na rozwój danej dziedziny naukowej (do 3 stron).

5.      Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną do 8 października 2022 r. W e-mailu należy zamieścić temat – “ICRI-BioM PRINCIPAL INVESTIGATOR”.

6.      Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: icri-biom@adm.p.lodz.pl

7.      Przewidywany termin ogłoszenia decyzji: 24 październik 2022 r

8.  ICRI-BioM to Międzynarodowa Agenda Badawcza, powołana w Politechnice Łódzkiej w ramach Programu MAB PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z Max Planck Institute for Polymer Research w Mainz (więcej szczegółów na: https://icri-biom.p.lodz.pl). Ma na celu stworzenie doskonałej jednostki naukowej, która skupia się na łączeniu chemii polimerów z inżynierią biosystemów molekularnych eksperymentalnie i przy pomocy nauk obliczeniowych. Oczekuje się, że współpraca i synergia między zespołami, lokalnym środowiskiem naukowym oraz współpraca międzynarodowa doprowadzą do przełomowych badań w naukach podstawowych i stosowanych.

Załączniki