wykładowca

Wydział Sztuk Pięknych
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

REKTOR

AKADEMII  SZTUK  PIĘKNYCH

im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko wykładowcy

w Instytucie Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych,

w grupie pracowników dydaktycznych,

na czas określony, w wymiarze całego etatu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 142 ust. 3 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:

1.    Posiadać stopień doktora w dyscyplinie sztuk plastycznych;

2.    Posiadać udokumentowany dorobek i działalność w obszarze sztuk plastycznych, w tym performence, film, instalacje wideo, akcje artystyczne

3.    Posiadać doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, zajęć w instytucjach kultury i/lub jednostkach szkolnictwa artystycznego;

4.    Znajomość języka polskiego i angielskiego.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi.

Wymagane dokumenty:

1.    Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko;

2.    Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;

3.    Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy artystycznej/naukowej i dydaktycznej;

4.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 4;

5.    Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

6.    Dokumentacja osiągnięć dorobku dydaktycznego i artystycznego;

7.    Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1;

8.    Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy –Załącznik nr 2.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna wielkość pliku 20 MB) na adres: konkursy@edu.asp.lodz.pl w terminie do dnia 24.08.2021 r. w tytule maila wpisując: imię i nazwisko – konkurs na stanowisko wykładowca w IEA

Spotkanie Komisji konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie zdalnej lub stacjonarnej w dniu 15.09.2021 roku. O godzinie i formie spotkania wybrani kandydaci zostaną poinformowani oddzielnym mailem dzień wcześniej.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej uczelni www.asp.lodz.pl w dniu 17.09.2021 r. o godz. 12.00.

https://bip.asp.lodz.pl/oferta-pracy/296/wykladowca-w-instytucie-edukacji-artystycznej-na-wydziale-sztuk-pieknych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy@edu.asp.lodz.pl