wykładowca

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

Instytucja:   Uniwersytet Łódzki

Miasto:         Łódź

Stanowisko:  2 etaty wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu w wymiarze pełnego etatu

Dziedzina nauki:  nauki społeczne

Data ogłoszenia:  29.10.2021r.

Termin składania ofert:  30.11.2021 r.

Link do strony uczelni:  www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

       Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

       ul. Pomorska 46/48 pok. nr 7

       91-408 Łódź

Słowa kluczowe:  konkurs na stanowisko wykładowca.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w ustawie z 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. z dnia 1 marca 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującym Statutem Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko wykładowcy powinna:

 

posiadać tytuł magistra pedagogiki w specjalności pedagogika kultury fizycznej  i zdrowotnej lub specjalności wychowanie fizyczne i zdrowotne,
wykazać się zainteresowaniami badawczymi z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej i zdrowotnej,
posiadać aktualny dorobek publikacyjny z wyżej wskazanego obszaru badań, tzn. za lata 2020-2021 wykazać się publikacjami w postaci opublikowanej monografii lub 2 artykułami z listy punktowanych czasopism naukowych i wydawnictw MEiN,
wykazać się doświadczeniem w działalności dydaktycznej i społecznej w obszarze kultury fizycznej i zdrowotnej,
znać współczesne techniki nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy,
 

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,

 – potwierdzenie uzyskania stopnia magistra,
– wykaz dotychczasowych osiągnięć,

– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy
  w  przypadku wygrania konkursu,

 

 

     Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 08.12.2021 r.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnow@uni.lodz.pl