Wykładowca w Instytucie Rzeźby

Wydział Sztuk Pięknych
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 142 ust. 3 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:

1.    Posiadać stopnień doktora w dyscyplinie sztuk plastycznych;

2.    Posiadać istotne osiągnięcia w pracy zawodowej;

3.    Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej;

4.    Posiadać dorobek i działalność w obszarze sztuk plastycznych;

5.    Znajomość języka polskiego.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi.

Wymagane dokumenty:

1.    Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko;

2.    Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym – Załącznik nr 3;

3.    Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy artystycznej/naukowej i dydaktycznej

4.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 4;

5.    Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje ;

6.    Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego;

7.    Dokumentacja osiągnięć i dorobku artystycznego/naukowego i dydaktycznego;

8.    Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1;

9.    Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy –Załącznik nr 2.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna wielkość pliku 20 MB) na adres:  konkursy@edu.asp.lodz.pl  w terminie do dnia 13.10.2021 r. w tytule maila wpisując: imię i nazwisko – konkurs na stanowisko wykładowcy w IRZ

Spotkanie Komisji konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie zdalnej lub stacjonarnej w dniu 18.10.2021 roku. O godzinie i formie spotkania wybrani kandydaci zostaną poinformowani oddzielnym mailem.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej uczelni www.bip.asp.lodz.pl w dniu 19.10.2021 r. po godz. 12.00.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy@edu.asp.lodz.pl