Adiunkt (dydaktyczny)

Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

MIASTO: Łomża

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka

DATA OGŁOSZENIA: 18.07.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.09.2022 r.

LINK DO STRONY: https://ansl.edu.pl/pracownicy/oferty-pracy/aktualne

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, bazy danych

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
ogłasza
KONKURS OTWARTY

na stanowisko: ADIUNKTA

grupa pracowników:  dydaktyczna

w:  Wydziale Nauk Informatyczno-Technologicznych w Łomży

nr ref. Ros.1102.20.22

termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.09.2022 r.

forma zatrudnienia: umowa o pracę

wymiar czasu pracy: 1 etat

_______________________________________________________________________________

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.       spełniają wymogi określone w Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.);

2.       posiadają co najmniej stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub doktora nauk ścisłych i przyrodniczych
w dyscyplinie informatyka;

3.       posiadają znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

4.       posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne;

5.       posiadają istotny dorobek dydaktyczny i/lub zawodowy i/lub udział w tworzeniu projektów edukacyjnych lub odbyte staże dydaktyczne.

II. Mile widziane:

1.       doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, badawczo-wdrożeniowych;

2.       posiadają doświadczanie praktyczne zdobyte poza szkolnictwem wyższym;

3.       doświadczenie dydaktyczne z zakresu nauczania przedmiotów np.: systemy baz danych, projektowanie baz danych, ochrona baz danych, techniki baz danych, aplikacje bazodanowe i/lub pokrewnych.

III. Wymagane dokumenty:

1.       podanie,

2.       list motywacyjny,

3.       przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym),

4.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje,
o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.)  (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni  w zakładce pracownicy),

5.       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6.       kopie innych dokumentów poświadczających spełnianie przez kandydata wymogów określonych w pkt I.,

7.       oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania na stronie  internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),

8.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i §3 oraz art. 221b §1 K.P.),  

9.       w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez ANS w Łomży prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ANS przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. (formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. 9 i 10 do pobrania na stronie  internetowej w zakładce pracownicy).

IV. Informacje dodatkowe:

1.       informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.ansl.edu.pl w zakładce pracownicy.

V. Oferty należy składać:

w terminie do: 05.09.2022 r. do godz. 16.00

w miejscu: Akademia Nauk Stosowanych w Łomży w Łomży 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, Dział Spraw Osobowych (pok.138)

w formie: papierowej, w zamkniętej kopercie z podaniem nr referencyjnego Ros.1102.20.22 oraz                          z dopiskiem: konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk Informatyczno-Technologicznych ANS w Łomży.

 

*niepotrzebne skreślić

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mchaberek@ansl.edu.pl