asystent (dydaktyczny)

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

INSTYTUCJA: Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

MIASTO: Łomża

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu/nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 14.07.2022r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 16.08.2022r.

LINK DO STRONY: https://www.ansl.edu.pl/pracownicy/oferty-pracy/aktualne

SŁOWA KLUCZOWE: pielęgniarstwo

 

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko: asystenta

grupa pracowników: dydaktyczna

w:  Wydziale Nauk o Zdrowiu

nr ref. ROs.1102.16.22

termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.08.2022r.

forma zatrudnienia: umowa o pracę

wymiar czasu pracy: 1 etat

_______________________________________________________________________________

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.       spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.),

2.       posiadają co najmniej stopień naukowy magistra lub równorzędny,

3.       posiadają znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

4.       posiadają kompetencje do prowadzenia przedmiotów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich,

5.       posiadają kompetencje do nauczania w zakresie psychodermatologii, pielęgniarstwa międzynarodowego, badań naukowych w pielęgniarstwie i praktyce pielęgniarskiej, informacji naukowej.

II. Wymagane dokumenty:

1.       podanie,

2.       list motywacyjny,

1.       życiorys zawodowy, podanie,

2.       list motywacyjny,

3.       przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym informacja o dorobku naukowym,

dydaktycznym i organizacyjnym),

4.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje,

o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U.

z 2018r., poz. 917 ze zm.) (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce

pracownicy),

5.       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6.       kopie innych dokumentów poświadczających spełnianie przez kandydata wymogów

określonych w pkt I.,

7.       oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym

wymiarze czasu pracy, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży będzie podstawowym miejscem

pracy (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),

8.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście

motywacyjnym, CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych

zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to

dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej

inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i §3 oraz art. 221b §1 K.P.),

9.       w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez ANSŁ prosimy

o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu

wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ANSŁ przez okres 12 miesięcy

od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. (formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. 9 i  10 do pobrania na stronie internetowej w zakładce pracownicy).

 

III. Informacje dodatkowe:

1.       informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.ansl.edu.pl w zakładce pracownicy.

IV. Oferty należy składać:

w terminie: do 16.08.2022r. godz. 16.00

w miejscu: Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, 18-400 Łomża,

ul. Akademicka 14, Dział Spraw Osobowych (pok. 138)

w formie: papierowej, w zamkniętej kopercie z podaniem nr referencyjnego ROs.1102.16.22 oraz
z dopiskiem: konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Nauk o Zdrowiu (pielęgniarstwo 2)

 

*niepotrzebne skreślić

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mchaberek@ansl.edu.pl