lektor (dydaktyczny)

Akademickie Centrum Języków Obcych
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

INSTYTUCJA: AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY

MIASTO: Łomża

STANOWISKO: LEKTOR

DYSCYPLINA NAUKOWA: JĘZYKOZNAWSTWO (ANGLOJĘZYCZNE)

DATA OGŁOSZENIA: 13.06.2022r

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  14.07.2022r

LINK DO STRONY: https://www.ansl.edu.pl/pracownicy/oferty-pracy/aktualne

SŁOWA KLUCZOWE: język angielski informatyczny, biznesowy, medyczny, działalność dydaktyczna

 

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko: LEKTOR (pracownik dydaktyczny)

w: Akademickim Centrum Języków Obcych ANSŁ

nr ref. ROs.1102.10.22

termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.07.2022r.

forma zatrudnienia: umowa o pracę

wymiar czasu pracy: 1 etat

_______________________________________________________________________________

        I.            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.       spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.);

2.       posiadają tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej;

3.       posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne na wyższej uczelni w zakresie nauczania języka angielskiego specjalistycznego i ogólnego;

4.       posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie e-learningu;

5.       mile widziane doświadczenie praktyczne i/lub dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu filologii angielskiej na studiach I stopnia, w szczególności doświadczenie w nauczaniu przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego.

 

 

 

     II.            Wymagane dokumenty:

 

1.       podanie,

2.       list motywacyjny,

3.       przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym),

4.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje,
o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U.
z 2018r., poz. 917 ze zm.)  (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),

5.       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6.       kopie innych dokumentów poświadczających spełnianie przez kandydata wymogów określonych w pkt I.,

7.       oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),

8.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym, CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i §3 oraz art. 221b §1 K.P.),  

9.       w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez ANSŁ prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ANSŁ przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. (formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. 9 i 10 do pobrania na stronie internetowej w zakładce pracownicy).

  III.            Informacje dodatkowe:

1.       Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.ansl.edu.pl w zakładce pracownicy.

  IV.            Oferty należy składać:

w terminie do: 14.07.2022 do godziny 16:00

w miejscu: Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, Dział Spraw Osobowych (pok. 138)

w formie: papierowej, w zamkniętej kopercie z podaniem nr referencyjnego ROs.1102.10.22 oraz 
z dopiskiem konkurs na stanowisko lektora w Akademickim Centrum Języków Obcych ANSŁ.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mchaberek@ansl.edu.pl