adiunkt

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

PCB- 1222A-118/2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Systemów Inteligentnych w Instytucie Informatyki
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–         posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie informatyki albo informatyki technicznej
i telekomunikacji;

–         posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dotyczących sztucznej inteligencji obliczeniowej i systemów ekspertowych;

–         posiadanie doświadczenia w tworzeniu materiałów dydaktycznych, takich jak skrypty, podręczniki akademickie itp.;

–         prowadzenie badań naukowych w dziedzinie sztucznej inteligencji i obszarach pokrewnych;

–         posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego, w tym prace znajdujące się w bazie JCR;

–         posiadanie doświadczenia organizacyjnego i legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;

–         bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

–         podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

–         odpis dyplomu doktora;

–         kwestionariusz osobowy oraz życiorys lub CV;

–         wykaz publikacji naukowych;

–         wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–         oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);

–         oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

–         oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

–         referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–         zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 kwietnia 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Sekretariat Instytutu Informatyki
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki /pok.426;427/

ul. Akademicka 9, 20-033 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 marca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 18 marca 2021 r.