adiunkt

Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska

Dziekan

Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

ogłasza

konkurs otwarty na stanowisko

ADIUNKTA

w

KATEDRZE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej i podpiszą oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, dotyczące zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna.

 Wymagane kwalifikacje:

–        ukończenie studiów wyższych II stopnie z oceną na dyplomie 5.0,

–        stopień naukowy doktora w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna (Inżynieria Produkcji, Mechanika lub Budowa i Eksploatacja Maszyn),

–        predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,

–        udokumentowany znaczący dorobek naukowo-badawczy z ostatnich 5 lat (publikacje naukowe, książki, projekty badawcze, patenty, wzory użytkowe, itp.),

–        dorobek naukowo-badawczy powinien być potwierdzony wysokopunktowanymi publikacjami (minimum 8 publikacji wysokopunktowanych, z min. 70pkt. z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019), min. IF=1.0,  z bazy WoS i SCOPUS),

–        wysoki wskaźnik Hirscha, charakteryzując całkowity dorobek kandydata: indeks Hirscha min. HI=4 (wg WoS i SCOPUS),

–        szczególne osiągnięcia publikacyjne w zakresie znajomości systemów pomiarowych, analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych w tym głównie diagnostycznych sygnałów wibroakustycznych zarówno metodami klasycznymi jak i zaawansowanymi metodami przetwarzania sygnałów,

–        autorstwo lub współautorstwo minimum jednego opracowania metodyczno-dydaktycznego (np. skryptu, książki, itp.),

–        udokumentowane opracowania programów nauczania przedmiotów technicznych
(np. sylabusy, siatki, instrukcje),

–        umiejętność i doświadczenie w obsłudze sprzętu do pomiarów wibroakustycznych (analizatory sygnałów, czujniki, mikrofony pomiarowe, itp.) oraz oprogramowania do analizy sygnału (np. Systemu Matlab lub innych specjalistycznych),

–        udokumentowana informacja o doświadczeniu dydaktycznym w uczelni wyższej  w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów technicznych oraz informacja o ocenach rocznych nauczyciela akademickiego za ostatnie 5 lata oraz prowadzonej działalności organizacyjnej wśród studentów (np. koła naukowe, akcje studenckie, itp.),

–        potwierdzone certyfikatem ukończenie kursów, szkoleń,

–        udział w jednostkach kolegialnych uczelni (np. rada wydziału, senat, itp.),

–        dobra znajomość języka angielskiego,

–        potwierdzona biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w przypadku kandydatów, dla których język polski nie jest  językiem ojczystym.

Wymagane dokumenty

–        pisemne zgłoszenie do konkursu,

–        formularz dotyczący klauzuli RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji),

–        oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,

–        oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,

–        oświadczenie kandydata upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,

–        kwestionariusz osobowy,

–        odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

–        program działań na stanowisku adiunkta,

–        odpis dyplomu doktorskiego w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna
(Inżynieria Produkcji, Mechanika lub Budowa i Eksploatacja Maszyn),

–        udokumentowana informacja o doświadczeniu i ocenach rocznych z pracy dydaktycznej,

–        udokumentowana informacja o publikacjach, patentach, zgłoszeniach patentowych, szkoleniach, stażach.

Dokumentację należy złożyć do dnia 10 marca 2021 r. w:
Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 36, pok. 108, 20-618 Lublin

Mail kontaktowy: j.jozwik@pollub.pl

link do strony: http://wm.pollub.pl/pl/wydzial-mechaniczny/konkursy-awanse-praca

KLAUZULA ZGODY

Oświadczam że zapoznałem się z warunkami rekrutacji na stanowisko adiunkta określonymi w ogłoszonym przez Dziekana Mechanicznego Politechniki Lubelskiej konkursie otwartym na stanowisko adiunkta w Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Miejscowość, data …………………………………..                               Podpis …………………………………

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38 d, 20-618 Lublin
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Lubelskiej jest Pan Tomasz Joński e-mail –  t.jonski@polllub.pl ;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz formularza rekrutacyjnego, w celu realizacji przez Administratora procesu rekrutacji do pracy na stanowisko adiunkta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda; W przypadku decyzji o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na stanowisko konkursowe dokumentacja w formie papierowej przyjęta przez komisję w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zostanie przekazana do działu kadr w celu obsługi oraz rozpoczęcia procesu zatrudnienia realizowanego przez Politechniką Lubelską;
  • Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania procesu rekrutacji, wynikający z wewnętrznych aktów prawnych uczelni, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji o przyjęcie do pracy;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
  • Cofniecie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody spowoduje brak możliwości udziału w rekrutacji do pracy;