asystent

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki i Metrologii

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

 
Wymagane kwalifikacje:
 
* tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Elektrotechnika,
* ukończenie studiów z oceną bardzo dobry,
* znajomość systemów pomiarowych lub układów regulacji udokumentowana pracą dyplomową
lub publikacjami,
* znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
* znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się oraz przygotowanie tekstów technicznych z zakresu automatyki i metrologii.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:
* pisemne zgłoszenie do konkursu,
* życiorys,
* kwestionariusz osobowy,
* odpis dyplomu ukończenia studiów,
* oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
* klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.
 
 

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć
w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, pok. 216 (20-618 Lublin,
ul. Nadbystrzycka 38A);

kontakt mailowy: we.sekretariat@pollub.pl
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 lutego 2021 r.
 

KLAUZULA ZGODY

Oświadczam że zapoznałem się z warunkami rekrutacji na stanowisko asystenta określonymi w ogłoszonym przez Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej konkursie otwartym na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki i Metrologii jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

 

…………………………………..                               …………………………………

   Miejscowość, data                                                 Podpis

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38 d, 20-618 Lublin

*   inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Lubelskiej jest Pan Tomasz Joński e-mail –  t.jonski@polllub.pl ;

*   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz formularza rekrutacyjnego, w celu realizacji przez Administratora procesu rekrutacji do pracy na stanowisko asystenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda;

W przypadku decyzji o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na stanowisko konkursowe dokumentacja w formie papierowej przyjęta przez komisję w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zostanie przekazana do działu kadr w celu obsługi oraz rozpoczęcia procesu zatrudnienia realizowanego przez Politechniką Lubelską;

*   Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

*   Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania procesu rekrutacji, wynikający z wewnętrznych aktów prawnych uczelni, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji o przyjęcie do pracy;

*   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;

*   Cofniecie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

*   Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody spowoduje brak możliwości udziału w rekrutacji do pracy;