asystent

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

wymagania stawiane Kandydatom:

·      stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplina zootechnika i rybactwo,

·      doświadczenie w pracy z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt laboratoryjnych i gospodarskich (krew i inne płyny ustrojowe, tkanki),

·      ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych,

·      co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w laboratorium,

·      znajomość technik laboratoryjnych z zakresu: spektrofotometrii, biologii molekularnej i genetyki oraz hodowli komórkowych,

·      dorobek naukowy w zakresie biochemii, toksykologii, epigenetyki i immunologii potwierdzony publikacjami w czasopismach z listy JCR

·      przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

·      znajomość języka angielskiego umożliwiająca przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentację wyników badań na konferencjach naukowych.

 

wymagania pożądane:

·      znajomość obsługi programów bioinformatycznych i statystycznych wykorzystywanych w opracowaniach naukowo-badawczych,

·      doświadczenie w przygotowaniu i składaniu wniosków o projekty badawczych ze środków pozauczelnianych.