asystent

Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska

Dziekan

Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

ogłasza

konkurs otwarty na stanowisko

ASYSTENTA

w

KATEDRZE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej i podpiszą oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, dotyczące zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna.

Wymagane kwalifikacje:

–        ukończone studia min.  I i II stopnia na kierunku technicznym (mechanika i budowa maszyn lub na kierunku pokrewnym),

–        ukończenie studiów z oceną na dyplomie 5.0,

–        praktyczna znajomość zagadnień z zakresu mechaniki i budowy maszyn,

–        wstępny dorobek publikacyjny (publikacje naukowo – badawcze – min. 5 publikacji),

–        znajomość problematyki badawczej prowadzonej w jednostce,

–        znajomość problematyki dotyczącej niezawodności maszyn i urządzeń (potwierdzona odpowiednimi kursami lub doświadczeniem),

–        potwierdzone doświadczenie przemysłowe, w firmie o profilu pokrywającym się z problematyką badawczą prowadzoną w jednostce (staże, umowy o pracę),

–        predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,

–        biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem, co najmniej na poziomie C1,

–        potwierdzona biegła znajomość języka polskiego – w przypadku kandydatów, dla których język polski nie jest  językiem ojczystym.

Wykaz wymaganych dokumentów
–        pisemne zgłoszenie do konkursu,

–        formularz dotyczący klauzuli RODO,

–        oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,

–        oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,

–        oświadczenie kandydata upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,

–        kwestionariusz osobowy,

–        odpis dyplomu ukończenia studiów I, II, (ew. III) stopnia,

–        certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie C1,

–        potwierdzenie odbycia stażu(y) przemysłowego lub świadectwo(a) pracy, ew. dokument(y) potwierdzający doświadczenie przemysłowe,

–        program działań na stanowisku asystenta,

–        udokumentowana informacja o publikacjach, patentach i zgłoszeniach patentowych, ukończonych kursach technicznych.

Dokumentację należy złożyć do dnia 10 marca 2021 r. w:
Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 36, pok. 108, 20-618 Lublin

Mail kontaktowy: j.jozwik@pollub.pl

link do strony: http://wm.pollub.pl/pl/wydzial-mechaniczny/konkursy-awanse-praca

KLAUZULA ZGODY

Oświadczam że zapoznałem się z warunkami rekrutacji na stanowisko asystenta określonymi w ogłoszonym przez Dziekana Mechanicznego Politechniki Lubelskiej konkursie otwartym na stanowisko adiunkta w Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Miejscowość, data   …………………………………..                           Podpis…………………………………

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38 d, 20-618 Lublin
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Lubelskiej jest Pan Tomasz Joński e-mail –  t.jonski@polllub.pl ;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz formularza rekrutacyjnego, w celu realizacji przez Administratora procesu rekrutacji do pracy na stanowisko asystenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda; W przypadku decyzji o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na stanowisko konkursowe dokumentacja w formie papierowej przyjęta przez komisję w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zostanie przekazana do działu kadr w celu obsługi oraz rozpoczęcia procesu zatrudnienia realizowanego przez Politechniką Lubelską;
  • Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z phttp://wm.pollub.pl/pl/wydzial-mechaniczny/konkursy-awanse-pracarzepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania procesu rekrutacji, wynikający z wewnętrznych aktów prawnych uczelni, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji o przyjęcie do pracy;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
  • Cofniecie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody spowoduje brak możliwości udziału w rekrutacji do pracy;