asystent

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin                                                                                

Dziekan Wydziału

tel.    81) 538 43 73

wb.dziekan@pollub.pl

 

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej
ogłasza
KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ASYSTENTA
w Katedrze Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 oraz art. 116 ust. 2 p. 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Lubelskiej.

 

Wymagane kwalifikacje:

·         ukończone studia magisterskie na kierunku Architektura,

·         znajomość języka angielskiego,

·         dorobek publikacyjny w języku polskim oraz języku angielskim w punktowanych czasopismach naukowych,

·        doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim na kierunku Architektura,

 

Kandydaci zamierzający ubiegać się o zatrudnienie na wymienionym stanowisku proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

·         pisemne zgłoszenie do konkursu,

·         oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 p. 2) i p. 3) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

·         formularz dotyczący klauzuli RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji),

·         oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,

·         oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,

·         oświadczenie kandydata upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,

·         kwestionariusz osobowy,

·         kopie uzyskanych dyplomów,

·         wykaz osiągnięć naukowych (wykaz publikacji, uczestnictwo w projektach badawczych, uzyskane patenty, współpraca międzynarodowa),

·         udokumentowane informacje o ukończonych kursach i znajomości języków obcych na poziomie min. B2 + oraz doświadczeniu projektowym,

·         mile widziane portfolio.

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Budownictwa i Architektury PL w Lublinie, przy
ul. Nadbystrzyckiej nr 40, pok. 104, w terminie do dnia  22 marca 2021 r.

 

KLAUZULA ZGODY

Oświadczam że zapoznałem się z warunkami rekrutacji na stanowisko asystenta określonymi w ogłoszonym przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej konkursie otwartym na stanowisko asystenta w Katedrze Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

 

Miejscowość, data …………………………………..                             Podpis   …………………………………

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38 d, 20-618 Lublin
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Lubelskiej jest Pan Tomasz Joński e-mail –  t.jonski@polllub.pl ;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz formularza rekrutacyjnego, w celu realizacji przez Administratora procesu rekrutacji do pracy na stanowisko asystenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda;
  • W przypadku decyzji o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na stanowisko konkursowe dokumentacja w formie papierowej przyjęta przez komisję w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zostanie przekazana do działu kadr w celu obsługi oraz rozpoczęcia procesu zatrudnienia realizowanego przez Politechniką Lubelską;
  • Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania procesu rekrutacji, wynikający z wewnętrznych aktów prawnych uczelni, nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji o przyjęcie do pracy;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
  • Cofniecie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody spowoduje brak możliwości udziału w rekrutacji do pracy;