asystent

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 

PCB-1222A-119/2020

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:
− posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie informatyki;
− wykształcenie z dziedziny informatyki, niezbędne do prowadzenia zajęć specjalistycznych;
− predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;
− biegła znajomość metod data science;
− biegła znajomość systemów operacyjnych Apple udokumentowana np. pracą dyplomową, opracowaniem itp.;
− biegła znajomość systemu Pandas do analizy dużych zbiorów danych udokumentowana np. pracą dyplomową,
opracowaniem itp.;
− bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:
− podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
− odpis dyplomu magistra;
− kwestionariusz osobowy oraz życiorys lub CV;
− wykaz publikacji naukowych;
− wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
− oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);
− oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
− oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
− referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:
− zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.
w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sekretariat Instytutu Informatyki
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki /pok.426;427/
ul. Akademicka 9, 20-033 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 12 lutego 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 17 lutego 2021 r.